Especialitats informàtica i català: complement retributiu per major dedicació lectiva


21 Dic, 2023

complement-informatica

El Departament d'Educació anuncia la creació d'un complement retributiu per major dedicació lectiva per a l'exercici de funcions docents de les especialitats informàtiques i de l'especialitat de llengua catalana i literatura, com a component del complement específic docent. Aquest complement retributiu pretén donar resposta a la manca de docents d'aquestes especialitats. 

Aquest complement de major dedicació lectiva està vinculat a una major dedicació horària lectiva setmanal, voluntària, del personal dels cossos de professors d'ensenyaments secundaris i de professors tècnics de formació professional, per tal de poder cobrir parcialment substitucions de difícil cobertura. La manca de professorat disponible a la borsa de substituts de personal docent afecta directament el professorat del Cos de Secundària de llengua catalana i literatura (especialitat LC Llengua catalana i literatura) i el professorat del Cos de Secundària de les especialitats 507 (Informàtica) i 627 (Sistemes i aplicacions informàtiques).

L'augment de la dedicació horària lectiva serà de 6 hores a la setmana i el complement retributiu de 463,51€ al mes.

Més informació al DOGC.

Nota premsa Departament