Augment de les pensions de jubilació per al 2024


11 Ene, 2024

Classes Passives. Revalorització dels havers reguladors el 2024. Quantia màxima de les pensions

De conformitat amb el que disposa l'article 78 del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per pal·liar els efectes de la sequera, que regula la revalorització provisional de les pensions,  fins que s'aprovi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, els havers reguladors experimentaran el 2024, amb caràcter general, un increment percentual del 3,8 %.

Els imports dels havers reguladors previstos per al 2024, fins a la seva publicació oficial són els especificats a la taula següent.

Pensió màxima a percebre: 44.450,56 €/any – 3175,04 €/mes

Els funcionaris del grup A1 amb 33 o més anys de servei superen el límit màxim de les Pensions Públiques, per la qual cosa cobren aquest límit i no la pensió que els correspondria aplicant a l'haver regulador el percentatge per temps de servei. El mateix passa amb els que cobrin una altra pensió.