Nomenament i cobrament del mes de juliol


19 Jun, 2024

 

A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l'agost se'ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent: 

  • haver treballat sis o més mesos com a substituts fins al 30 de juny de 2024 i
  • haver treballat com a mínim 1 dia durant els mesos d'abril, maig o juny de 2024.
  • No tenir cap tipus de nomenament els mesos de juliol i agost.
  • No estar en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment.
  • No estar percebent un subsidi directe a causa d’una incapacitat temporal (IT). Si la situació d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat o acollida acaba abans de finalitzar el mes, es pot sol·licitar el nomenament pels dies restants del mes de juliol.

El nomenament comporta l'obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent  o en altres activitats reconegudes pel Departament d'Educació, tret que es participi en una convocatòria d'oposicions per ingressar als cossos docents.

  • Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 hores de formació.
  • Els períodes d'inscripció a les activitats de formació d'estiu del Departament d'Educació es poden consultar a cadascuna de les activitats.

La formació s'acredita amb la presentació, fins al 31 d'octubre, del document acreditatiu de la realització de la formació. En el cas que la formació consti a ATRI, no és necessari acreditar-la.

Les persones que hagin participat de forma efectiva en processos selectius per accedir a cossos docents de Catalunya no han d'acreditar res.

Les persones que hagin participat en processos selectius d'altres comunitats autònomes han d'acreditar documentalment la participació efectiva abans del 31 d'octubre de 2024.

En ambdós casos s'entén per participació efectiva el fet d'haver-se presentat, com a mínim, a una de les proves del procés selectiu.

Oferta formativa ANPE