Llista definitiva de persones seleccionades per a l'accés al cos d'inspectors


09 Jul, 2024

Llista definitiva de persones aspirants seleccionades en el procediment d'accés al cos d'inspectors d'educació, convocat per la Resolució EDU/2221/2022, de 12 de juliol, que consta a l'annex. Aquesta llista està integrada per les persones aspirants que han superat la fase de pràctiques i per les que varen ser declarades exemptes de realitzar-la, segons la Resolució EDU/1974/2023, de 2 de juny.

RESOLUCIÓ EDU/2479/2024, de 2 de juliol, per la qual s'aprova la llista definitiva de les persones seleccionades, un cop superada la fase de pràctiques, del concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació convocat per la Resolució EDU/2221/2022, de 12 de juliol.