Calendari Escolar Curs 2022-23


19 May, 2022

calendari-escolar

Calendari Escolar

ORDRE EDU/113/2022, de 3 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2022-2023 per als centres educatius no universitaris de Catalunya i es modifica l'Ordre EDU/119/2021, de 28 de maig, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2021-2022 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

Inici de curs

Segon cicle d'Educació Infantil i l'Educació Primària: 5 de setembre

ESO, Batxillerat, Cicles Formatius: 7 de setembre

Altres ensenyaments: 19 de setembre

EOI: 22 de setembre

Fi de curs

Les activitats escolars a l'educació infantil i primària finalitzen el dia 22 de juny i les activitats escolars a l'educació secundària obligatòria i batxillerat finalitzen el dia 20 de juny, llevat de les dels ensenyaments de règim especial, les de la formació professional i les dels centres i aules de formació d'adults que ho han de fer d'acord amb la seva programació acadèmica.

Vacances escolars i dies festius

Nadal: del 22 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 3 d'abril al 10 d'abril de 2023, ambdós inclosos.

Els centres poden establir quatre dies festius de lliure disposició.

Horaris

Es fixa una reducció de jornada d'una hora lectiva diària al segon cicle de l'educació infantil i primària a l'inici de curs, entre els dies 5 i 30 de setembre de 2022, ambdós inclosos.

El pla pilot de jornada continuada a primària, que afecta 25 escoles, queda prorrogat per al curs 2022-2023.