Resultat de la recerca

Tornar

RESOLUCIÓ D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS DEFINITIVES
Catalunya 23 Jul, 2014

Resolució definitiva Accés a la llista amb el codi d'usuari GICAR (Atri)  Accés a la llista amb el codi d'usuari temporal  Resolució provisional   Accés a la llista amb el codi d'usuari GICAR (Atri)  Accés a la llista amb el codi d'usuari temporal    Termini per presentar reclamacions: de l'11 al 15 de juliol de 2014

Llegir més
Històric
ADJUDICACIONS DE DESTINACIONS DEFINITIVES CURS 2014-2015
Catalunya 23 Jul, 2014

Resolució definitiva Accés a la llista amb el codi d'usuari GICAR (Atri)  Accés a la llista amb el codi d'usuari temporal  Resolució provisional   Accés a la llista amb el codi d'usuari GICAR (Atri)  Accés a la llista amb el codi d'usuari temporal    Termini per presentar reclamacions: de l'11 al 15 de juliol de 2014

Llegir més
Històric
Professorat interí i substitut: Nomenaments telemàtics mes d’agost. Curs 2014-2015
Catalunya 21 Jul, 2014

Una vegada finalitzades les adjudicacions de destinacions provisionals del mes de juliol i en funció del nombre de vacants i substitucions que quedin pendents de cobrir, el Departament d’Ensenyament i el Consorci d’Educació de Barcelona entre el 28 d’agost i el 10 de setembre faran els actes de nomenaments telemàtics. A partir del 19 d'agost, el Departament i el Consorci informaran de les dates concretes en què es duran a terme aquestes adjudicacions de vacants i substitucions . -  Nomenaments per a l'adjudicació de vacants i substitucions de llocs de treball específics (llocs amb perfil lingüístic, llocs d'atenció a la diversitat i d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació d'adults)  A partir del 22 d'agost els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona adjudicaran les vacants i substitucions dels llocs de treball específics.

Llegir més
Històric
BORSA DE TREBALL DE PERSONAL DOCENT DEFINITIVA PER AL CURS 2014-2015
Catalunya 11 Jul, 2014

Número d'ordre  El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2014-2015. Al llarg del curs 2014-2015 s'obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa: 16 de setembre de 2014, la quarta setmana d'octubre de 2014, la darrera setmana de gener de 2015 i la darrera setmana de març de 2015.  Consulta de dades

Llegir més
Històric
MODIFICACIO DADES BORSA CURS 14-15
Catalunya 05 Jun, 2014

RESOLUCIÓ ENS/1083/2014, de 14 de maig, dels terminis i les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal docent per al curs 2014-2015. ENLLAÇ MODIFICACIÓ DE DADES DE LA BORSA (CURS 14-15): -16 de setembre de 2014 -Quarta setmana d'octubre de 2014 -Darrera setmana de gener de 2015 -Març del 2015.

Llegir més
Històric
ADJUDICACIONS D'ESTIU CURS 2014-2015
Catalunya 06 May, 2014

Adjudicacions de destinacions provisionals Terminis de presentació de sol·licituds individuals de destinació provisional per al curs 2014-2015. Els terminis de presentació de sol·licituds són els següents: a) Personal funcionari de carrera: del 6 al 19 de maig de 2014. - Persones que estan treballant en un centre del Departament Portal de centres del Departament  - Persones que no estan en actiu en un centre del Departament Accés a la sol·licitud b) Personal interí: del 21 de maig al 3 de juny de 2014. TAMBÉ ES PODRÀ: A) MODIFICAR DADES, POSAR ESPECIALITATS... B) RECLAMAR NÚMERO DE BORSA C) PELS QUE NO HAN TREBALLAT MAI  I VULGUIN CONTINUAR A LA BORSA, S'HAURÀ DE CONFIRMAR EN AQUEST TERMINI. c) Personal acollit a l’article 25 de la Llei 31/1995 de prevenció de riscos laborals: del 9 al 20 de juny de 2014, prèvia cita dels Serveis Territorials/Consorci d’Educació de Barcelona. El personal funcionari de carrera que resulti afectat per la pèrdua de la destinació definitiva amb posterioritat al 19 de maig, pot presentar la seva sol·licitud de destinació amb suport no telemàtic en el termini màxim de 10 dies des de la data de comunicació del Serveis Territorials/Consorci referida a la seva nova situació administrativa. RESOLUCIÓ: PDF (580.11 KB)

Llegir més
Històric
OBERTURA DE LA BORSA-LLISTA PROVISIONAL D'ADMESOS/EXCLOSOS
Catalunya 08 Abr, 2014

RESOLUCIÓ ENS/205/2014, de 31 de gener, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament. DOGC7/2 PDF Termini per tramitar la sol·licitud d’inscripció: Del 10 de febrer fins 3 de març de 2014.   Després hi ha 10 dies hàbils a comptar a partir del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud per presentar-la junt als requisits i mèrits al·legats.   Publicació de la llista provisional de persones admeses o excloses:  CONSULTATermini de reclamació: Del 8-22 d'abril inclosos   Publicació de la llista definitiva de persones admeses o excloses: primera quinzena del mes de maig de 2014 CONSULTA Requisits generals: 1)Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea 2) Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc. 3) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat (caldrà aportar un certificat mèdic) 4) No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. 5) Tenir el certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent 6) No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir. 7) Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar.   Documentació a presentar als diferents Serveis Territorials del Departament o al Consorci d'Educació de Barcelona:   *Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. *En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis fets, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol. *Si ets professor/a d'Ensenyament Secundari o EOI: original o fotocòpia compulsada del títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes o del certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o el títol d'especialització didàctica. *Fotocòpia del document nacional d'identitat *Certificat mèdic ordinari (es pot trobar a qualsevol Quiosc o estanc) que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s'està afectat o afectada per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta (l'expedeix un metge de família a qualsevol CAP) *Certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent *Declaració jurada (inclosa a l'aplicatiu informàtic) de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. Així mateix, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen. *MÈRITS (PDF AMB TOTA LA INFORMACIÓ) *Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat. *Es subdivideixen en: a) Experiència docent (màxim 18 punts) i b) Formació acadèmica (titulacions, certificats de nivell, masters, postgraus...) Cal aportar originals i fotocòpies- per compulsar-les als registres-de tots el títols i contractes que justifiquin els mèrits. ENLLAÇ AMB EL DEPARTAMENT (inclou la sol·licitud d'inscripció, formularis i documentació i normativa) PDF AMB LES ESPECIALITATS QUE ES CONVOQUEN PER SERVEIS TERRITORIALS

Llegir més
Històric
EL DECRET DE PLANTILLES: TOT PER AL PROFESSORAT PERÒ SENSE EL PROFESSORAT.
Catalunya 01 Abr, 2014

Finalment el Decret de Plantilles s’ha aprovat. El Decret és una de les “potes” de la LEC, una altra llei que va néixer amb acord als passadissos polítics, però no pas dels docents ni dels seus representants. Molt semblant al que ha passat amb la LOMCE, per cert... La Consellera es legitima- de manera molt explícita, tal i com varem veure a la interpel·lació- en que té el suport del Consell Escolar de Catalunya, malgrat que aquest suport no va ser unànime. La representació que tenen els docents al Consell és pràcticament testimonial. La manera com s’ha portat aquest Decret (amb meses de “negociació” sindical on es llançava a la brossa tota esmena, suggeriment o proposta, esborranys “secrets”...) diu molt de la imatge global del mateix procés. Sembla més propi d’un Decret que es sap lesiu, i que s’ha de colar per la porta del darrera i a corre-cuita. Ja s’ha parlat molt del que ens portarà aquest Decret a nivell professional, doncs obre la porta a l’amiguisme en el procés de selecció, al servilisme i a la por a les represàlies si no es “cau en gràcia” No estem parlant d’una empresa privada, que té els seus propis mecanismes de selecció de personal, sinó de centres públics que han de demostrar principis igualitaris, democràtics i objectius. Cal recordar que el/la director/a no és un gestor privat, és un docent, un/a company/a que porta a terme tasques directives.  Ens hem de fer a la idea (malgrat ens faci mal reconèixer-ho) que no estem a Escandinàvia, i que la nostra idiosincràsia demostra que els llocs es solen cobrir amb candidats que tenen millor perfil en relacions personals i/o polítiques que professionals i/o de coneixements. O es que no tenim una vella dita molt nostra que diu “Qui no té padrí no el bategen?”? Es parla també de perfils com si el Departament parlés d’una ETT. No tot és acumular títols, certificats i mèrits si no es sap encarar el dia a dia d’una professió cada cop més complexa i que necessita de gent amb molta intel·ligència, sí, però sobretot emocional. I això no ho donen només els títols, ho dona la experiència (que ara sembla ja no ser tan important!) Cal que tampoc perdem de vista el que ens porta a nivell polític i sobretot ètic. Caldria fer-se una parell de preguntes: 1) Com es que els docents som els últims d’assabentar-nos de tot? 2) Per què s’està aïllant al docent en tot acte democràtic i decisiu dels centres, en els que els pares i mares, les fundacions “afins al règim” i les direccions són els que realment tenen la paella pel mànec? I la més important, que deixem per l’últim: Per què, i en el nom de l’Ensenyament (o Educació, o la propera paraula que es vulguin inventar) tothom hi pot ficar cullerada menys el propi docent?... No es pot menysprear i culpar als docents, que pateixen un sistema esgotat, inviable, injust i retrògrad. Si aquesta atrotinada “màquina” funciona es gràcies als docents que la posen en marxa cada dia. Ells i elles saben bé com funciona la maquinària , son els mecànics i enginyers de la mateixa. Potser estaríem d’acord que es podria revisar la qualificació i/o la selecció dels docents, optimitzant i enrobustint els canals d’accés per guanyar en respectabilitat i consolidar el nostre perfil laboral i professional, però no amb els termes que es dicten en aquest decret. Finalment, cal remarcar que des d’ANPE ja fa molt de temps que proposem l’aprovació de l’Estatut Docent, doncs no es pot improvisar ni jugar amb els drets dels treballadors i treballadores, ni actuar a cop de “Decretazo”. Portem massa anys amb polítics i “experts” entestant-se a començar la casa per la teulada. Un marc seriós i consensuat acabaria amb molts dels problemes.

Llegir més
Històric
En el marc de la lluita i les reivindicacions que ANPE i tots els sindicats de la funció pública estem portant a terme, volem
Catalunya 14 Mar, 2014

En el marc de la lluita i les reivindicacions que ANPE i tots els sindicats de la funció pública estem portant a terme, volem comunicar-te les properes actuacions:  1. L’esborrany del Decret de Plantilles podria incomplir la llei de la funció pública per deixar en la indefensió al professorat. Aquestes últimes setmanes molts sindicats i l’Assemblea de Secundària ens hem dirigit a diferents partits polítics del Parlament de Catalunya demanant la retirada d’aquest Decret, fins que s’incloguin mesures que permetin al professorat defensar-se de possibles abusos.  2. Els sindicats de la Funció Pública hem demanat una compareixença al Parlament per exposar i demanar les nostres reivindicacions de caràcter retributiu i professional.  Volem acompanyar aquesta compareixença amb el recolzament de tots/es els treballadors/es de la funció pública. Per això, hem fet un full de recollida de signatures (veure arxiu adjunt) amb les nostres reivindicacions. Et demanem passar i recollir les signatures entre els docents del teu centre. Ens les pots enviar escanejades a les nostres direccions de correu (veure dalt) o per correu ordinari,o si cal, podem passar a recollir-les pel teu centre. ÉS MOLT IMPORTANT ACONSEGUIR EL MAJOR NOMBRE DE SIGNATURES POSSIBLES! 3. PER UNA CATALUNYA SOCIAL: GRAN MANIFESTACIÓ A BARCELONA  El proper 6 d’abril volem omplir els carrers amb una gran manifestació per reclamar els nostres drets i els de tots els ciutadans de Catalunya (veure cartell adjunt). Gràcies per la teva col·laboració.

Llegir més
Històric
| 6 | 7 | 8 | 9 |
Tornar