Resultat de la recerca

Tornar

OBERTURA DE LA BORSA PROFESSORAT 2016 (NOVETATS!)
Catalunya 12 Ene, 2016

OBERTURA DE LA BORSA (TERMINIS PREVISTOS) Resolució ENS/3081/2015, de 23 de desembre, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7037, de 14.01.2016) PDF (81.98 KB) Sol·licituds: 18 de gener fins al 8 de febrer de 2016, ambdós inclosos. Llistat d’admesos i exclosos provisional: segona quinzena de març Llistat d’admesos i exclosos definitiu: segona quinzena d’abril. L'accés a l'aplicació telemàtica per tramitar la sol·licitud es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament: http://www.gencat.cat/ensenyament Els candidats a formar part de la borsa de treball han de presentar la documentació acreditativa dels requisits establerts i dels mèrits al·legats a la sol·licitud telemàtica en els registres dels serveis territorials del Departament d'Ensenyament, del Consorci d'Educació de Barcelona o de l'Oficina d'Atenció Ciutadana a Girona en funció de quin àmbit territorial hagin demanat com a preferent, en el termini màxim de 10 dies hàbils a comptar des del dia de la tramitació telemàtica de la sol·licitud, sens perjudici de presentar-la en qualsevol altre registre que permet la normativa vigent. Els que no presentin aquesta documentació en el termini establert seran declarats exclosos de la convocatòria. Requisits generals: 1)Tenir la nacionalitat espanyola o d’altres estats membres de la Unió Europea 2) Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc. 3) No patir cap malaltia ni tenir cap limitació física o psíquica incompatible amb l’exercici de les funcions corresponents al cos i a l’especialitat (caldrà aportar un certificat mèdic) 4) No haver estat separat o separada mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat o inhabilitada per a l’exercici de les funcions públiques. 5) Tenir el certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent 6) No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir. 7) Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l’especialitat del lloc de treball que s’ha d’ocupar. Documentació a presentar als diferents Serveis Territorials del Departament o al Consorci d'Educació de Barcelona: *Fotocòpia compulsada del títol exigit per a l'ingrés al cos o certificació acadèmica original o, en tot cas, fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per expedir aquest títol, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. *En el cas de presentar la certificació acadèmica dels estudis fets, cal adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut acreditatiu del pagament dels drets d'expedició del títol. *Si ets professor/a d'Ensenyament Secundari o EOI: original o fotocòpia compulsada del títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes o del certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o el títol d'especialització didàctica. *Fotocòpia del document nacional d'identitat *Certificat mèdic ordinari (es pot trobar a qualsevol Quiosc o estanc) que "acrediti que no es pateix cap malaltia ni s'està afectat o afectada per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta" (l'expedeix un metge de família a qualsevol CAP) *Certificat de nivell de suficiència de català , o titulació equivalent *Declaració jurada (inclosa a l'aplicatiu informàtic) de no haver estat separat o separada, mitjançant expedient disciplinari, del servei de cap Administració pública, ni de trobar-se inhabilitat o inhabilitada per a l'exercici de les funcions públiques. Així mateix, les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de presentar una declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen. *MÈRITS (PDF AMB TOTA LA INFORMACIÓ) *Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat. *Es subdivideixen en: a) Experiència docent (màxim 18 punts) i b) Formació acadèmica (titulacions, certificats de nivell, masters, postgraus...) Cal aportar originals i fotocòpies- per compulsar-les als registres-de tots el títols i contractes que justifiquin els mèrits. NOVETAT IMPORTANT!!!!!Com a novetat es demanarà com a requisit el certificat de penals de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat sexual o per tràfic d’éssers humans. Aquest certificat s’haurà de demanar al Registre Central d’Antecedents Penals.ENLLAÇ AMB LA NORMATIVA COM OBTENIR-LO ENLLAÇ AMB EL DEPARTAMENT (actiu quan comenci el termini-inclou la sol·licitud d'inscripció, links on consultar quina/es especialitat/s es poden optar i quines titulacions es necessiten, formularis ,documentació i normativa)

Històric
CURSOS ANPE.CAT SEGON TRIMESTRE
Catalunya 08 Ene, 2016

Benvolguts/des, Abans de res, us desitgem una bona entrada d'any i una bona reentrada a la feina. Us passem l'oferta formativa per aquest segon trimestre d'ANPE.Cat. Recordeu que alguns cursos comencen aquest mateix dilluns, però encara hi ha places i us podeu inscriure...no us els perdeu!!! Homologats pel Departament d’Ensenyament. INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: 977244458- formacioanpe@hotmail.com CURSOS vàlids per a oposicions, concurs de trasllats, sexennis… NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació La Web 2.0: Un nou paradigma educatiu curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació Necessitats educatives especials curs on-line 45h 01/02/16 07/03/16 Del 01/11/15 al 01/02/16 Més informació Les intel·ligències múltiples curs on-line 30h 29/02/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 28/02/16 Més informació Reeditem l’educació. Aprofitant el cervell i les emocions per aprendre  curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 11/01/16  Més informació

Històric
ANPE CATALUNYA US DESITJA BONES FESTES I BON 2016!!!
Catalunya 22 Dic, 2015
historico

"L' Educació és l'arma més poderosa per canviar el món- NELSON MANDELA" BON NADAL I MILLOR 2016 !!!! us desitja... ANPE CATALUNYA

Històric
MODIFICACIÓ DE DADES A LA BORSA 26-OCT A 2-NOV
Catalunya 26 Oct, 2015

Inici  > Serveis i tràmits  > Borsa de treball de personal docent   Consulta i modificació de dades: Del 26 d'octubre al 2 de novembre de 2015, les persones interessades poden modificar les dades de la borsa de treball de personal docent interí o substitut. L'actualització de les dades té un efecte immediat en els nomenaments telemàtics. Consulta i modificació de dades   Vídeo sobre el funcionament de l'aplicació    

Històric
CURSOS ANPE CATALUNYA 2015-2016
Catalunya 22 Sep, 2015
historico

Us presentem tota l'oferta de cursos d'ANPE CATALUNYA pel curs 2015-2016 Més informació sobre inscripcions: http://www.anpecatalunya.org/cursos-2015-2016/   PRIMER TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA El Joc com a Recurs educatiu. Curs on-line 45h    28/09/15 02/11/15 Del 01/09/15 al 28/09/15 Més informació Seminari: WEBQUEST, recerca a internet Seminari on-line 45h    02/11/15 07/12/15 Del 01/09/15 al 01/11/15 Més informació El treball de les competències bàsiques curs on-line 100h 05/10/15 14/12/15 Del 01/09/15 al 04/10/15 Més informació Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h    05/10/15 14/12/15 Del 01/09/15 al 04/10/15 Més informació Coaching per al desenvolupament de la Intel·ligència Emocional a l’aula. curs on-line 30h     16/11/15 14/12/15 Del 01/09/15 al 15/11/15 Més informació SEGON TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h    11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació La Web 2.0: Un nou paradigma educatiu curs on-line 100h 11/01/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 10/01/16 Més informació Curs anglès on-line Seminari on-line 45h     MÉS INFORMACIÓ EN BREU Necessitats educatives especials curs on-line 45h    01/02/16 07/03/16 Del 01/11/15 al 01/02/16 Més informació Les intel·ligències múltiples curs on-line 30h 29/02/16 21/03/16 Del 01/11/15 al 28/02/16 Més informació Reeditem l’educació. Aprofitant el cervell i les emocions per aprendre  curs on-line 100h  MÉS INFORMACIÓ EN BREU TERCER TRIMESTRE NOM DEL CURS DURADA (Hores) DATA D’INICI DATA DE FINALITZACIÓ Període preinscripció i MATRÍCULA Seminari: EDUCACIÓ 2.0, Aprendre INTERNET seminari on-line 100h 04/04/16 13/06/16 Del 01/01/16 al 03/04/16 Més informació Metodologia significativa, treballar a l’aula sense llibres de text curs on-line 100h    04/04/16 13/06/16 Del 01/01/16 al 03/04/16 Més informació Benestar Emocional Curs Presencial (seu ANPE Tarragona ciutat) 45h 02/05/16 06/06/16 Del 01/01/16 al 01/05/16 Més informació

Històric
PROPERS NOMENAMENTS SETEMBRE 2015
Catalunya 04 Sep, 2015

Els dies 9 i 10 de setembre de 2015, els serveis territorials del Departament d'Ensenyament i el Consorci d'Educació de Barcelona faran actes de nomenaments telemàtics per cobrir les vacants i substitucions que encara estiguin pendents d'adjudicar, de qualsevol jornada. Les franges horàries de connexió són les següents: 9 de setembre de 14 a 16 h Serveis Territorials a la Catalunya Central Serveis Territorials a Barcelona Comarques 10 de setembre de 8.30 a 11.30 h Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental Serveis Territorials a Girona Serveis Territorials a Lleida Consorci d'Educació de Barcelona 10 de setembre de 12 a 15 h Serveis Territorials a Tarragona Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre Serveis Territorials al Vallès Occidental Serveis Territorials al Baix Llobregat Més informació: Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. Informació per al curs 2015-2016

Històric
NOMENAMENTS AGOST PEL CURS 15-16
Catalunya 28 Ago, 2015

Nomenaments telemàtics per adjudicar vacants i substitucions al personal de la borsa de treball docent. Curs 2015-2016 Les franges horàries de connexió són les següents: 28 d'agost de 10 a 11.30 h Serveis Territorials a la Catalunya Central 31 d'agost de 10 a 11.30 h Serveis Territorials a Barcelona Comarques Serveis Territorials a Girona Serveis Territorials a Lleida Serveis Territorials al Maresme-Vallès Oriental 31 d'agost d'11 a 12.30 h Consorci d'Educació de Barcelona Serveis Territorials al Baix Llobregat Serveis Territorials a Tarragona Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre Serveis Territorials al Vallès Occidental Entrar a aquest ENLLAÇ

Històric
PUBLICADA RESOLUCIÓ DEFINITIVA DESTINACIONS 2015
Catalunya 27 Jul, 2015

Resolució d'adjudicació de destinacions provisionals 2015 Resolució definitiva Accés a la llista amb el codi d'usuari GICAR (Atri)   Accés a la llista amb el codi d'usuari temporal  

Històric
El Govern aprova una oferta d'ocupació pública de 1.230 places destinades a cobrir àmbits i sectors prioritaris
Catalunya 23 Jul, 2015

Es tracta de la primera convocatòria d’aquestes característiques de la Generalitat de Catalunya en els últims quatre anys Els perfils professionals que es cobreixen prioritzen l’àmbit social (salut, ensenyament, assistència social), la lluita contra el frau fiscal (Agència Tributària de Catalunya) i la prevenció i l’extinció d’incendis (bombers) La xifra de places respon a la taxa de reposició de personal del 50% fixada per la normativa bàsica estatal Nota de premsa

Històric
ADJUDICACIONS DESTINACIONS PROVISIONALS 2015
Catalunya 14 Jul, 2015

Resolució d'adjudicació de destinacions provisionals Resolució provisional Accés a la llista amb el codi d'usuari GICAR (Atri)   Accés a la llista amb el codi d'usuari temporal 

Històric
INSTRUCCIONS INICI CURS 2015-2016
Catalunya 25 Jun, 2015

Documents d'organització i gestió. CURS 2015-2016

Històric
| 11 | 12 | 13 | 14 |
Tornar