Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


Permutes

A més del concurs de trasllats, els funcionaris docents tenen la possibilitat d'intercanviar el seu lloc de destí amb el d'un altre docent sempre que tots dos reuneixin una sèrie de requisits.

El Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllats d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents, recull en la Disposició addicional sisena les permutes.

 1. Podran autoritzar-se excepcionalment permutes entre funcionaris en actiu dels Cossos Docents quan concorrin les següents condicions:
 • a) Que exerceixin amb caràcter definitiu les destinacions que es permuten.
 • b) Que acreditin, almenys, dos anys de serveis efectius amb caràcter de destinació definitiva a les places objecte de la permuta.
 • c) Que tots dos destinacions siguin d'igual naturalesa i correspongui idèntica forma de provisió.
 • d) Que els funcionaris que pretenguin la permuta expliquin respectivament amb un nombre d'anys de servei que no difereixi entre si en més de cinc.
 • i) Que s'emeti informe previ favorable per la unitat administrativa de la qual depengui cadascuna de les places.
 1. Quan la permuta es pretengui entre places depenents d'Administracions educatives diferents serà necessari que ambdues ho autoritzin simultàniament.
 2. En el termini de deu anys, a partir de la concessió d'una permuta, no podrà autoritzar-se una altra a qualsevol dels interessats.
 3. No podrà autoritzar-se permuta entre funcionaris quan a algun d'ells li faltin menys de deu anys per complir l'edat de jubilació forçosa.
 4. Seran deixades sense efecte les permutes si en els dos anys següents a la data en què tinguin lloc es produeix l'excedència o jubilació voluntàries d'algun dels permutants.
 5. A qui s'hagi autoritzat la permuta no podrà participar en els concursos de provisió de llocs fins que no acrediti, almenys, dos anys de serveis efectius, a partir de la data de la presa de possessió, a la plaça al fet que es va incorporar com a conseqüència de la concessió de la permuta.

 

 • Reial decret 1364/2010, de 29 d'octubre, pel qual es regula el concurs de trasllat d'àmbit estatal entre personal funcionari dels cossos docents contemplats en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació i altres procediments de provisió de places a cobrir pels mateixos.

Si està interessat en permutar, pot omplir el següent formulari. En enviar les seves dades dóna permís a ANPE per publicar-los en l'apartat de permutes. Per a altres usuaris no seran visibles en l'anunci els següents camps: nom, cognoms i correu electrònic.

Perquè es publiqui l'anunci haurà de validar el seu compte de correu electrònic. Per això, li enviarem en breu un correu electrònic de verificació. Consulteu la safata d'entrada.

¿Eres afiliado de Anpe?

Para hacer búsquedas, por favor, rellene los siguientes campos y finalmente pulse "consultar" para obtener los resultados de su interés


Consultar