Coronavirus Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


Interins

Les formacions de llistes d'interins serveixen per cobrir possibles vacants per raons justificades i urgents de funcionaris de carrera o per a la substitució dels seus titulars. Aquesta selecció de funcionaris interins es realitzarà a través de procediments àgils que respectin en tot cas els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

ANPE t'informa sobre la situació dels interins en totes les comunitats autònomes

Consulteu els criteris de formació de les llistes d'interins a cada comunitat autònoma en el següent botó Formació llistas d'interins

Llistat

Per consultar el llistat de la vostra especialitat, entreu a Consulta i modificació de dades> Relació de les persones de la borsa per especialitat.

 

Nomenaments

Els Nomenamets Telemàtics tenen lloc dimarts i divendres. De 12 a 13h. heu d'acceptar la vostra adjudicació.

Personal convocat a les adjudicacions:

 

 

 

 

 


Termini de presentació obert Termini de presentació tancat Convocatòria actualitzada

Prestació d'atur

Per demanar l’atur el termini són 15 dies hàbils des de l’últim treballat (sense comptar els diumenges, ni els festius).

Pot demanar la prestació d’atur el personal interí o substitut que hagi finalitzat un nomenament, sempre i quan hagi cotitzat un període mínim de 360 dies (pot ser en períodes discontinus) en els últims 6 anys.

La quantia de la prestació es calcula en funció dels últims 6 mesos treballats i el percentatge de jornada.

a) Tràmits:

1. Per tramitar sol·licituds de prestacions és imprescindible la inscripció prèvia com a demandant d'ocupació a l'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya. Per fer aquesta inscripció no és necessari cita prèvia, i només cal presentar-se en alguna de les oficines del SOC amb el DNI.

2. Al Departament d'Ensenyament s’ha de sol·licitar el certificat d’empresa:

 1. Presencialment al registre dels Serveis Territorials amb una instància en paper.
 2. Per correu electrònic al SSTT corresponent, indicant: 
 3. Assumpte: Sol·licitud de certificat per a l’atur.
 4. Nom i cognoms.
 5. NIF 
 6. Data de la fi de l'últim nomenament.

Abans de demanar cita prèvia al SOC o al SEPE, s'aconsella deixar uns pocs dies de marge per garantir que el certificat dels Serveis Territorials ha arribat al SEPE.

Posteriorment, cal sol·licitar cita prèvia al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) i omplir la sol·licitud de la prestació. La cita prèvia la podeu sol·licitar telemàticament (www.sepe.es) o telefònicament (901 01 02 10). L'opció telemàtica és la que permet confirmar el dia i l'hora inicialment assignats, la qual cosa no és possible telefònicament. 

Per omplir la sol.licitud de la prestació caldrà portar:

 • Identificació del sol·licitant mitjançant el DNI.
 • Llibre de família si declara tenir fills a càrrec seu.
 • Certificat/s de les empreses on s'ha treballat els últims 6 mesos.
 • Les dades de domiciliació bancària

b) Durada de la prestació

Període d'ocupació

Durada de la prestació

Des de 360 fins a 539 dies

120 dies

Des de 540 fins a 719 dies

180 dies

Des de 720 fins a 899 dies

240 dies

Des de 900 fins a 1.079 dies

300 dies

Des de 1.080 fins a 1.259 dies

360 dies

Des de 1.260 fins a 1.439 dies

420 dies

Des de 1.440 fins a 1.619 dies

480 dies

Des de 1.620 fins a 1.799 dies

540 dies

Des de 1.800 fins a 1.979 dies

600 dies

Des de 1.980 fins a 2.159 dies

660 dies

Des de 2.160 dies

720 dies


c) Quantia

Dependrà de la base de cotització dels darrers 6 mesos treballats i de si ha estat a temps complet o a temps parcial. La base reguladora, que fonamenta el càlcul de la prestació, s’obté a partir de la quantitat que figura en la nòmina en l’apartat de base de contingències comunes.

En funció d'això es rebrà el 70% de la base reguladora fins al dia 180 i el 50% a partir del dia 181, tenint en compte que la prestació estarà subjecta a descomptes de la Seguretat Social i la retenció a compte de l’IRPF, si s’escau.

El tipus de jornada laboral treballada, també afectarà a la quantia a cobrar. Si s’ha treballat a jornada completa, la quantitat que correspon tant al 70% com al 50% de la base reguladora està per damunt del màxim, per la qual cosa s’acaba cobrant el mateix durant tot el temps de prestació d’atur, per tant la quantitat màxima.

Accediu al programa que calcula la quantia de les prestacions per desocupació.

Preguntes freqüents:

 • Què passa amb l'atur si, mentre el cobro, em donen un nomenament de jornada sencera?

  S'interromp el pagament de la prestació.

  Si el nomenament dura menys de 360 dies, quan s'acabi podeu sol·licitar la represa de la prestació que vareu interrompre en començar a treballar.

  Si el nomenament dura 360 dies o més, quan s'acabi, podeu triar entre dues possibilitats: tornar a cobrar la prestació que vareu interrompre en començar a treballar o bé sol.licitar una altra prestació contributiva a partir del que heu cotitzat.

 • Es pot complementar amb l’atur si es treballa una jornada inferior a la sencera?

  Si cobreu una prestació contributiva i comenceu a treballar amb jornada inferior a la sencera, podeu escollir entre interrompre la percepció de la prestació, mentre duri el nomenament, o compatibilitzar la feina amb el cobrament de la prestació de l'atur corresponent a les hores que falten per completar la jornada. 

  Si es cobreixen dues substitucions compactades i es finalitza una de les dues, també es té dret a cobrar el subsidi d'atur amb el mateix requisit anterior. 

  La prestació només cobrirà la part que falta per arribar al màxim de la prestació de l'atur que correspongui, i s'ha de tenir en compte que es consumeix temps d’atur.

  Si s'interromp la prestació i el nomenament dura menys de 360 dies, quan s'acabi podeu sol·licitar la represa de la prestació interrompuda. Si el nomenament dura 360 dies o més, quan s'acabi podeu escollir entre reprendre la prestació interrompuda o sol·licitar-ne una altra. Les cotitzacions que s'han tingut en compte per a la prestació no escollida no poden computar-se per accedir a una altra prestació més endavant.

  Si compatibilitzeu la prestació amb un nomenament a jornada inferior a la sencera, l'import de la prestació es redueix en proporció a la jornada que feu. La durada de la prestació no varia i, en acabar el nomenament, es torna a percebre l'import íntegre que us correspongui.

 • Hi ha dret a gaudir de vacances?

  Quan finalitza el nomenament, el Departament d'Ensenyament efectuarà el pagament de les vacances no gaudides que pertoquen segons el temps treballat. El nombre de dies de vacances que corresponen a cada persona és de 2,5 dies per cada mes treballat.

  No es pot tramitar ni començar a cobrar l'atur fins que s'exhaureixin els dies de vacances no gaudides. Cal recordar que el Departament no computa els dies de vacances no gaudides com a serveis prestats a efectes del número de la borsa.

 • Què passa si tinc una baixa laboral a l’acabar un nomenament?

  Si es produeix una situació de baixa per incapacitat temporal amb nomenament en vigor, continuareu percebent la prestació econòmica d'IT fins la final del nomenament. Posteriorment, la Seguretat Social pagarà fins que rebeu l'alta mèdia, tot i que se'n modificarà l'import i passareu a cobrar l'equivalent a la prestació d'atur. 

  Un cop rebeu l'alta mèdica, teniu 15 dies hàbils per sol·licitar la prestació d'atur. Si la causa de la baixa és una malaltia comuna o un accident no laboral i teniu dret a una prestació de nivell contributiu, perquè compteu amb 360 dies cotitzats o més, es descompta de la durada de la prestació el temps que passi entre el final del nomenament i l'alta mèdica. A més a més, el Servei Públic d'Ocupació Estatal cotitza a la Seguretat Social per tot aquest període.

 • Què passa amb la prestació d'atur si agafo la baixa?

  Continuareu cobrant la prestació sense que en variï l'import o la durada. Caldrà que lliureu a l'oficina d'ocupació la baixa mèdica, les confirmacions setmanals i l'alta quan es produeixi. La vostra situació com a demandant de feina es modifica, ja que durant la baixa no haureu de renovar la demanda.

 • Què passa amb la prestació de l'atur en situacions de maternitat/paternitat?
 • La llicència per maternitat o paternitat comença amb el contracte en vigor i s'acaba un cop finalitzat el contracte.

  Si la situació de maternitat o paternitat comença abans no s'acabi el nomenament, quan aquest finalitza, continuareu percebent la prestació econòmica de maternitat o paternitat fins que rebeu l'alta mèdia o fins al final d'aquesta situació, moment en el qual teniu un termini de 15 dies per sol.licitar la prestació o el subsidi d'atur. 

  La prestació per maternitat o paternitat s'abonarà per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

  Si ja estàs cobrant el subsidi d'atur i es produeix la maternitat o la paternitat, continuareu cobrant el subsidi sense que variï l'import o la durada.  

  Cal que lliureu a l'oficina d'ocupació l'informe mèdic de la seguretat social perquè el SEPE suspengui la demanda d'ocupació, de manera que no haureu de renovar-la ni rebreu convocatòries de cursos de formació, ofertes de feina ni altres serveis.

  Si s'esgota el subsidi i continueu en la situació de maternitat o paternitat, no teniu dret a rebre cap més prestació econòmica per aquests conceptes.


Titulacions requerides per accedir a les especialitats d'EES i PSI
Catalunya 20 Oct, 2021 legislació

Titulacions requerides per accedir a les especialitats de Pedagogia Terapèutica i Orientació Educativa a partir del curs 2022-2023


Titulaciones Interins Sustitutos
Consulta i modificació de dades
Catalunya 13 Sep, 2021 calendario

Termini del 13 al 20 de setembre de 2021  


Borses de treball Interins Sustitutos
Propers Nomenaments
Catalunya 27 Ago, 2021 nomenaments

Dies de nomenaments previstos al mes de setembre


Llamamientos Interins Sustitutos
Borsa del curs 2021-22
Catalunya 02 Jul, 2021 borsa

Número d’ordre definitiu 


Borses de treball Interins Sustitutos
Tauler de l’Aspirant
Catalunya 17 Jun, 2021 força-anpe

Una vegada començat el procediment selectiu, al Tauler de l’Aspirant el tribunal farà públics anuncis, citacions, llistes, notes …, com a mínim, amb catorze hores d'antelació a l'inici de l'actuació de les persones aspirants.


Oposicions Interins Sustitutos
Mesures de Prevenció Oposicions 2021
Catalunya 15 Jun, 2021 opos-con-logo

Mesures de prevenció a tenir present  els i les aspirants/es  que es presenten al concurs oposició, ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats, .


Oposicions Interins Sustitutos
Oposicions: Comissions de Selecció
Catalunya 14 Jun, 2021 opositors

Publicades al DOGC les comissions de selecció


Oposicions Interins Sustitutos
CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució de la Convocatòria
Catalunya 08 Jun, 2021 oposicions4

Modificació de 3 paràgrafs de la convocatòria


Oposicions Interins Sustitutos
OPOSICIONS 2021: Orientacions i criteris d'avaluació. Tribunals. Sol.licituds presentades
Catalunya 29 May, 2021 criteris-d-avaluació

Orientacions per cossos i especialitats Tribunals i comissions de selecció  Sol.licituds presentades per especialitat  


Oposicions Interins Sustitutos
Informació Borsa Curs 2021-22
Catalunya 21 May, 2021 important

Calendari, Modificació de Dades, Llocs de Treball Específics, Autogestió de la Disponibilitat


Borses de treball Interins Sustitutos
Consulta i Modificació de Dades de la Borsa de Personal Docent
Catalunya 22 Mar, 2021 bolsa

Nou període de Modificació de dades del 22 al 29 de març de 2021.


Borses de treball Interins Sustitutos
Finalització Oposicions 2020
Catalunya 28 Ene, 2021 oposiciones

Modificació de la Resolució Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició 


Oposicions Interins Sustitutos
Realització 2a Prova el 9 de gener de 2021
Catalunya 08 Ene, 2021

Recordatori de la documentació que s'ha de portar el dia de realització de la segona prova 


Oposicions Interins Sustitutos
Consulta i modificació de dades
Catalunya 16 Nov, 2020 bolsa

Termini del 16 al 23 de novembre de 2020


Borses de treball Interins Sustitutos
Consulta i Modificació de Dades
Catalunya 14 Sep, 2020 bolsa

Obert el termini per a la modificació de dades


Borses de treball Sustitutos Interins
Nomenaments 3 i 4 de setembre
Catalunya 02 Sep, 2020 nomenaments

Actes de nomenaments telemàtics per cobrir les dotacions de reforç i substitucions, de qualsevol jornada


Llamamientos Interins Sustitutos
Inscripció a la Borsa de Personal Docent
 • Noticia destacada

Catalunya 28 Jul, 2020
bolsa

Terminis: 28 de juliol de 2020 al 17 de febrer de 2021


Borses de treball Interins Sustitutos
Publicació resolució provisional d'admesos i exclosos a la borsa d'1 d'abri
Catalunya 26 Jun, 2020

Admesos i exlosos a la borsa d'1 d'abril: Reclamacions del 26 de juny al 6 de juliol


Borses de treball Interins Sustitutos
Defensem els substituts/es
Catalunya 06 May, 2020 interinos_8

Degoteig d’errades de l’Administració amb la publicació de la llista d’admesos i exclosos a la Borsa 


ANPE Informa Borses de treball Interins

Resolució de 5 de juliol de 2018del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019

Resolució ENS/2018, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2018-2019.