Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


Interins

Les formacions de llistes d'interins serveixen per cobrir possibles vacants per raons justificades i urgents de funcionaris de carrera o per a la substitució dels seus titulars. Aquesta selecció de funcionaris interins es realitzarà a través de procediments àgils que respectin en tot cas els principis d'igualtat, mèrit, capacitat i publicitat.

ANPE t'informa sobre la situació dels interins en totes les comunitats autònomes

Consulteu els criteris de formació de les llistes d'interins a cada comunitat autònoma en el següent botó Formació llistas d'interins

Llistat

Per consultar el llistat de la vostra especialitat, entreu a Consulta i modificació de dades> Relació de les persones de la borsa per especialitat.

Nomenaments

Els nomenaments telemàtics es faran habitualment els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana. Podeu consultar les franges de connexió en aquest enllaç.


Termini de presentació obert Termini de presentació tancat Convocatòria actualitzada

En aquest enllaç Nomenaments telemàtics es pot consultar:

 

1. Informació general de nomenaments telemàtics

2. Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions

3. Normativa

 

Dies d'adjudicació i franja horària de connexió

Personal convocat a les adjudicacions

Acceptació / finalització de l'adjudicació

Consulta global de resultats (darrera adjudicació). Obre en una nova finestra.

 

Adjudicacions de difícil cobertura

Unitats d'Acompanyament i Orientació (UAO)

Mestres d'educació infantil i primària

Professorat d'educació secundària

Professorat de religió

 

Adjudicacions de procediment d'urgència

Mestres d'educació infantil i primària

Professorat d'educació secundària

 


Prestació d'atur

Per demanar l’atur el termini són 15 dies hàbils des de l’últim treballat (sense comptar els diumenges, ni els festius).

Pot demanar la prestació d’atur el personal interí o substitut que hagi finalitzat un nomenament, sempre i quan hagi cotitzat un període mínim de 360 dies (pot ser en períodes discontinus) en els últims 6 anys.

La quantia de la prestació es calcula en funció dels últims 6 mesos treballats i el percentatge de jornada.

a) Tràmits:

1. Per tramitar sol·licituds de prestacions és imprescindible la inscripció prèvia com a demandant d'ocupació a l'oficina del Servei d'Ocupació de Catalunya. Per fer aquesta inscripció no és necessari cita prèvia, i només cal presentar-se en alguna de les oficines del SOC amb el DNI.

2. Al Departament d'Ensenyament s’ha de sol·licitar el certificat d’empresa:

 1. Presencialment al registre dels Serveis Territorials amb una instància en paper.
 2. Per correu electrònic al SSTT corresponent, indicant: 
 3. Assumpte: Sol·licitud de certificat per a l’atur.
 4. Nom i cognoms.
 5. NIF 
 6. Data de la fi de l'últim nomenament.

Abans de demanar cita prèvia al SOC o al SEPE, s'aconsella deixar uns pocs dies de marge per garantir que el certificat dels Serveis Territorials ha arribat al SEPE.

Posteriorment, cal sol·licitar cita prèvia al SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) i omplir la sol·licitud de la prestació. La cita prèvia la podeu sol·licitar telemàticament (www.sepe.es) o telefònicament (901 01 02 10). L'opció telemàtica és la que permet confirmar el dia i l'hora inicialment assignats, la qual cosa no és possible telefònicament. 

Per omplir la sol.licitud de la prestació caldrà portar:

 • Identificació del sol·licitant mitjançant el DNI.
 • Llibre de família si declara tenir fills a càrrec seu.
 • Certificat/s de les empreses on s'ha treballat els últims 6 mesos.
 • Les dades de domiciliació bancària

b) Durada de la prestació

Període d'ocupació

Durada de la prestació

Des de 360 fins a 539 dies

120 dies

Des de 540 fins a 719 dies

180 dies

Des de 720 fins a 899 dies

240 dies

Des de 900 fins a 1.079 dies

300 dies

Des de 1.080 fins a 1.259 dies

360 dies

Des de 1.260 fins a 1.439 dies

420 dies

Des de 1.440 fins a 1.619 dies

480 dies

Des de 1.620 fins a 1.799 dies

540 dies

Des de 1.800 fins a 1.979 dies

600 dies

Des de 1.980 fins a 2.159 dies

660 dies

Des de 2.160 dies

720 dies


c) Quantia

Dependrà de la base de cotització dels darrers 6 mesos treballats i de si ha estat a temps complet o a temps parcial. La base reguladora, que fonamenta el càlcul de la prestació, s’obté a partir de la quantitat que figura en la nòmina en l’apartat de base de contingències comunes.

En funció d'això es rebrà el 70% de la base reguladora fins al dia 180 i el 50% a partir del dia 181, tenint en compte que la prestació estarà subjecta a descomptes de la Seguretat Social i la retenció a compte de l’IRPF, si s’escau.

El tipus de jornada laboral treballada, també afectarà a la quantia a cobrar. Si s’ha treballat a jornada completa, la quantitat que correspon tant al 70% com al 50% de la base reguladora està per damunt del màxim, per la qual cosa s’acaba cobrant el mateix durant tot el temps de prestació d’atur, per tant la quantitat màxima.

Accediu al programa que calcula la quantia de les prestacions per desocupació.

Preguntes freqüents:

 • Què passa amb l'atur si, mentre el cobro, em donen un nomenament de jornada sencera?

  S'interromp el pagament de la prestació.

  Si el nomenament dura menys de 360 dies, quan s'acabi podeu sol·licitar la represa de la prestació que vareu interrompre en començar a treballar.

  Si el nomenament dura 360 dies o més, quan s'acabi, podeu triar entre dues possibilitats: tornar a cobrar la prestació que vareu interrompre en començar a treballar o bé sol.licitar una altra prestació contributiva a partir del que heu cotitzat.

 • Es pot complementar amb l’atur si es treballa una jornada inferior a la sencera?

  Si cobreu una prestació contributiva i comenceu a treballar amb jornada inferior a la sencera, podeu escollir entre interrompre la percepció de la prestació, mentre duri el nomenament, o compatibilitzar la feina amb el cobrament de la prestació de l'atur corresponent a les hores que falten per completar la jornada. 

  Si es cobreixen dues substitucions compactades i es finalitza una de les dues, també es té dret a cobrar el subsidi d'atur amb el mateix requisit anterior. 

  La prestació només cobrirà la part que falta per arribar al màxim de la prestació de l'atur que correspongui, i s'ha de tenir en compte que es consumeix temps d’atur.

  Si s'interromp la prestació i el nomenament dura menys de 360 dies, quan s'acabi podeu sol·licitar la represa de la prestació interrompuda. Si el nomenament dura 360 dies o més, quan s'acabi podeu escollir entre reprendre la prestació interrompuda o sol·licitar-ne una altra. Les cotitzacions que s'han tingut en compte per a la prestació no escollida no poden computar-se per accedir a una altra prestació més endavant.

  Si compatibilitzeu la prestació amb un nomenament a jornada inferior a la sencera, l'import de la prestació es redueix en proporció a la jornada que feu. La durada de la prestació no varia i, en acabar el nomenament, es torna a percebre l'import íntegre que us correspongui.

 • Hi ha dret a gaudir de vacances?

  Quan finalitza el nomenament, el Departament d'Ensenyament efectuarà el pagament de les vacances no gaudides que pertoquen segons el temps treballat. El nombre de dies de vacances que corresponen a cada persona és de 2,5 dies per cada mes treballat.

  No es pot tramitar ni començar a cobrar l'atur fins que s'exhaureixin els dies de vacances no gaudides. Cal recordar que el Departament no computa els dies de vacances no gaudides com a serveis prestats a efectes del número de la borsa.

 • Què passa si tinc una baixa laboral a l’acabar un nomenament?

  Si es produeix una situació de baixa per incapacitat temporal amb nomenament en vigor, continuareu percebent la prestació econòmica d'IT fins la final del nomenament. Posteriorment, la Seguretat Social pagarà fins que rebeu l'alta mèdia, tot i que se'n modificarà l'import i passareu a cobrar l'equivalent a la prestació d'atur. 

  Un cop rebeu l'alta mèdica, teniu 15 dies hàbils per sol·licitar la prestació d'atur. Si la causa de la baixa és una malaltia comuna o un accident no laboral i teniu dret a una prestació de nivell contributiu, perquè compteu amb 360 dies cotitzats o més, es descompta de la durada de la prestació el temps que passi entre el final del nomenament i l'alta mèdica. A més a més, el Servei Públic d'Ocupació Estatal cotitza a la Seguretat Social per tot aquest període.

 • Què passa amb la prestació d'atur si agafo la baixa?

  Continuareu cobrant la prestació sense que en variï l'import o la durada. Caldrà que lliureu a l'oficina d'ocupació la baixa mèdica, les confirmacions setmanals i l'alta quan es produeixi. La vostra situació com a demandant de feina es modifica, ja que durant la baixa no haureu de renovar la demanda.

 • Què passa amb la prestació de l'atur en situacions de maternitat/paternitat?
 • La llicència per maternitat o paternitat comença amb el contracte en vigor i s'acaba un cop finalitzat el contracte.

  Si la situació de maternitat o paternitat comença abans no s'acabi el nomenament, quan aquest finalitza, continuareu percebent la prestació econòmica de maternitat o paternitat fins que rebeu l'alta mèdia o fins al final d'aquesta situació, moment en el qual teniu un termini de 15 dies per sol.licitar la prestació o el subsidi d'atur. 

  La prestació per maternitat o paternitat s'abonarà per l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

  Si ja estàs cobrant el subsidi d'atur i es produeix la maternitat o la paternitat, continuareu cobrant el subsidi sense que variï l'import o la durada.  

  Cal que lliureu a l'oficina d'ocupació l'informe mèdic de la seguretat social perquè el SEPE suspengui la demanda d'ocupació, de manera que no haureu de renovar-la ni rebreu convocatòries de cursos de formació, ofertes de feina ni altres serveis.

  Si s'esgota el subsidi i continueu en la situació de maternitat o paternitat, no teniu dret a rebre cap més prestació econòmica per aquests conceptes.


Borsa de personal interí docent 2024-2025
Catalunya 14 May, 2024 borsa

Borsa provisional: 14 de maig de 2024 Modificació de dades de la borsa: del 14 al 23 de maig de 2024 Borsa definitiva: segona quinzena de juny de 2024 Nomenaments telemàtics d'estiu: finals de juliol i finals d'agost de 2024


Borses de treball Interins Nomenaments
Adjudicacions Provisionals Personal Interí
Catalunya 14 May, 2024 adjudicacions-provisionals-interins

Termini per presentar la sol·licitud del 14 al 23 de maig.


Adjudicacions Interins ANPE Informa
Nomenaments telemàtics en altres árees territorials
Catalunya 06 May, 2024 nomenaments-telemàtics

Prova pilot d'un nou sistema d’adjudicació telemàtica en árees territorials diferents a l'àrea territorial preferent. S'obre un període extraordinari de Consulta i Modificació de dades del 8 al 10 de maig.


Nomenaments Interins
Espai Personal. Concurs Oposició Ordinari
Catalunya 24 Abr, 2024 oposiciones2024

Ja es pot accedir a l'Espai Personal 


Oposicions Interins Sustitutos
Xerrada online: adjudicacions provisionals 2024
Catalunya 18 Abr, 2024 xerrada-adjudicacions-provisionals-2024

El proper dilluns 22 d'abril farem una xerrada online per informar sobre les Adjudicacions Provisionals.


Adjudicacions Interins Docents
Adjudicacions provisionals curs 2024-2025
Catalunya 17 Abr, 2024 adjudicacions-provisionals

Procediment per ocupar amb caràcter provisional places vacants al curs 2024-2025.


Destinacions provisionals Docents Interins
Data inici concurs-oposició 2024
Catalunya 20 Feb, 2024 opos-con-logo

L'acte de presentació es realitza el 27 d'abril de 2024, a les 10 hores, davant els tribunals i a continuació s'inicia la fase d'oposició


Oposicions Interins Sustitutos
Oposicions ordinàries 2024: ràtio per especialitat
Catalunya 15 Feb, 2024 oposiciones2024

Sol·licituds presentades i càlcul provisional de ràtios per especialitat.


Oposicions Interins ANPE Informa
Valoració provisional de Mèrits
Catalunya 07 Nov, 2023 opos-con-logo

Els tribunals podran penjar les puntuacions des de les 9h i fins a les 18h.


Oposicions Interins Sustitutos
Barem Oposicions 2023
Catalunya 22 Sep, 2023 m1

Resum del Barem de l'Annex 2 de la convocatòria.


Oposicions Docents Interins
Concurs Oposició 2023: Fase de mèrits, barem i calendari
Catalunya 14 Sep, 2023 opos-con-logo

Presentació de mèrits i dates clau del calendari


Oposicions Interins Sustitutos
Consulta i Modificació de Dades
Catalunya 12 Sep, 2023 consulta-i-modificació-de-dades

Termini: del 12 al 19 de setembre de 2023


Borses de treball Interins Sustitutos
Nomenaments telemàtics curs 2023-24
Catalunya 30 Ago, 2023 nomenaments-telemàtics

Actes de nomenaments telemàtics els dies 30 d'agost i 1 de setembre


Llamamientos Interins Sustitutos
Nomenaments telemàtics d’inici de curs 2023-2024
Catalunya 04 Jul, 2023 nomenaments-telemàtics

Propers nomenaments telemàtics 26 de juliol. Consulta la franja horària de connexió.


Llamamientos Interins Sustitutos
Tribunals Oposicions 2023
Catalunya 06 Jun, 2023 opos-con-logo

Publicació de la composició dels tribunals del concurs-oposició extraordinari 2023  


Oposicions Interins Sustitutos
Borsa Personal Docent: Número Definitiu
Catalunya 01 Jun, 2023 borsa

El número de barem de la borsa de treball per al curs 2023-2024 és el definitiu.


Borses de treball Interins Sustitutos
Sorteig ordre d’actuació a les Oposicions 2023
Catalunya 29 Mar, 2023 opos-con-logo

L'ordre d'actuació s'inicia per les persones el primer cognom de les quals comenci per la lletra “O”.


Oposicions Interins Sustitutos
Consulta i modificació de dades de la Borsa de Personal Docent
Catalunya 20 Mar, 2023 consulta-i-modificació-de-dades

Obert el termini de modificació de dades del 20 al 27 de març de 2023.


Borses de treball Interins Sustitutos
Obert el termini d'inscripció a les oposicions 2023
Catalunya 16 Ene, 2023 cartell-xerrada-oposicions

Termini de presentació de sol·licituds: del 16 de gener al 10 de febrer de 2023


Oposicions Interins Sustitutos
Nomenaments. Full de Serveis i Reclamació
Catalunya 19 Dic, 2022 inacceptable

El Departament comunica que el dia 22 hi haurà nomenaments i que el full de serveis (necessari per al concurs de mèrits) pot ser que no arribi a temps!


Llamamientos Interins Sustitutos
Nomenaments telemàtics
Catalunya 16 Dic, 2022 nomenaments-telemàtics

16 de desembre, últim dia nomenaments 2022


Llamamientos Interins Sustitutos
Curs Online Preparació Unitat Didàctica Oposicions 2023
Catalunya 12 Dic, 2022 curs-gener

Cos de Mestres del 10 de gener al 28 de febrer. Cos de Secundària de l’11 de gener a l’1 de març.


Formació Interins Sustitutos
PLACES D' ESTABILITZACIÓ A CONVOCAR PEL CONCURS DE MÉRITS A TOT L'ESTAT
Catalunya 27 Sep, 2022 concurs-de-mèrits

Consulta les places a convocar pel concurs de mèrits en totes les CCAA.


Interins Acció sindical ANPE Informa

RESOLUCIÓ EDU/1878/2022, de 10 de juny, per la qual s'obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

Aquesta convocatòria es regeix per la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació i per la Resolució EDU/1811/2022, de 8 de junyque la modifica.

La sol·licitud s'ha de formalitzar mitjançant procediment telemàtic a través del web del Departament d'Educació. S'hi ha d'accedir amb un codi d'usuari i contrasenya i emplenar d'acord amb les instruccions que van apareixent en l'aplicació. El compliment dels requisits i els mèrits al·legats s'han de justificar adjuntant la documentació que estableixen els annexos 2 i 3 respectivament, de la Resolució EDU/2182/2021, de 9 de juliol, i de la Resolució EDU/1811/2022, de 8 de juny, a la mateixa sol·licitud en el moment de tramitar-la.

Per tal de fer el seguiment del procediment d'accés, les persones candidates han de consultar l'aplicació i comprovar l'estat de la seva sol·licitud. Amb aquesta consulta també s'obté informació sobre la documentació acreditativa dels requisits o mèrits que, si s'escau, estiguin pendents d'acreditació.

 


Resolució de 5 de juliol de 2018del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019

Resolució ENS/2018, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades dels aspirants que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2018-2019.