Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


Permisos i Llicències

Vols conèixer els permisos i llicències que et corresponen com a docent funcionari de l'ensenyament públic?

ANPE t'informa dels tràmits i concessions de permisos i llicències en les diferents comunitats autònomes.

Diferència entre permís i llicencia

La llicència comporta l'exercici d'un dret reconegut com a tal (la qual cosa no impedeix l'exigència de la necessària acreditació de les circumstàncies que ho generen).

El permís ha de ser sol·licitat i concedit per qui posseeix la competència legal d'atorgar-ho

En tots els casos es requereix la pertinent acreditació dels motius que generen el dret a la llicència o a la concessió del permís.

Normativa que regula els permisos i llicències

La normativa bàsica està contemplada en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic però després cada Administració Educativa ho ha adaptat a la seva Comunitat sempre mantenint o millorant les condicions de la normativa bàsica.

Tipus de llicències i permisos dels docents

La normativa bàsica sobre permisos i llicències està contemplada en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic en l'Article 48 i 49.

Article 48. Permisos dels funcionaris públics

Els funcionaris públics tindran els següents permisos:

 1. Per defunció, accident o malaltia greu d'un familiar dins del primer grau de consanguinitat o afinitat, tres dies hàbils quan el succés es produeixi en la mateixa localitat, i cinc dies hàbils quan sigui en diferent localitat.

  Quan es tracti de la defunció, accident o malaltia greu d'un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat, el permís serà de dos dies hàbils quan es produeixi en la mateixa localitat i de quatre dies hàbils quan sigui en diferent localitat.

 2. Per trasllat de domicili sense canvi de residència, un dia.
 3. Per realitzar funcions sindicals o de representació del personal, en els termes que es determini.
 4. Per concórrer a exàmens finals i altres proves definitives d'aptitud, durant els dies de la seva celebració.
 5. Pel temps indispensable per a la realització d'exàmens prenatals i tècniques de preparació al part per les funcionàries embarassades i, en els casos d'adopció o acolliment, o guarda amb finalitats d'adopció, per a l'assistència a les preceptives sessions d'informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d'idoneïtat, que hagin de realitzar-se dins de la jornada de treball.
 6. Per lactància d'un fill menor de dotze mesos tindrà dret a una hora d'absència del treball que podrà dividir en dues fraccions. Aquest dret podrà substituir-se per una reducció de la jornada normal en mitja hora a l'inici i al final de la jornada o, en una hora a l'inici o al final de la jornada, amb la mateixa finalitat. Aquest dret podrà ser exercit indistintament per un o un altre dels progenitors, en el cas que tots dos treballin.

  Igualment la funcionària podrà sol·licitar la substitució del temps de lactància per un permís retribuït que acumuli en jornades completes el temps corresponent.

  Aquest permís s'incrementarà proporcionalment en els casos de part múltiple.

 7. Per naixement de fills prematurs o que per qualsevol altra causa hagin de romandre hospitalitzats a continuació del part, la funcionària o el funcionari tindrà dret a absentar-se del treball durant un màxim de dues hores diàries percebent les retribucions íntegres.

  Així mateix, tindran dret a reduir la seva jornada de treball fins a un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de les seves retribucions.

 8. Per raons de guarda legal, quan el funcionari tingui la cura directa d'algun menor de dotze anys, de persona major que requereixi especial dedicació, o d'una persona amb discapacitat que no exerceixi activitat retribuïda, tindrà dret a la reducció de la seva jornada de treball, amb la disminució de les seves retribucions que correspongui.

  Tindrà el mateix dret el funcionari que precisi encarregar-se de la cura directa d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat, que per raons d'edat, accident o malaltia no pugui valer-se per si mateix i que no exerceixi activitat retribuïda.

 9. Per ser precís atendre la cura d'un familiar de primer grau, el funcionari tindrà dret a sol·licitar una reducció de fins al cinquanta per cent de la jornada laboral, amb caràcter retribuït, per raons de malaltia molt greu i pel termini màxim d'un mes.

  Si hi hagués més d'un titular d'aquest dret pel mateix fet causant, el temps de gaudi d'aquesta reducció es podrà prorratejar entre els mateixos, respectant en tot cas, el termini màxim d'un mes.

 10. Per temps indispensable per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic o personal i per deures relacionats amb la conciliació de la vida familiar i laboral.
 11. Per assumptes particulars, sis dies a l'any.
 12. Per matrimoni, quinze dies.
Article 49. Permisos per motius de conciliació de la vida personal, familiar i laboral, per raó de violència de gènere i per les víctimes de terrorisme i els seus familiars directes

En tot cas, es concediran els següents permisos amb les corresponents condicions mínimes:

 1. No obstant això i sense perjudici de les sis setmanes immediates posteriors al part de descans obligatori per a la mare, en el cas que tots dos progenitors treballin, la mare, en iniciar-se el període de descans per maternitat, podrà optar per que l'altre progenitor gaudeixi d'una part determinada i ininterrompuda del període de descans posterior al part, bé de forma simultània o successiva amb el de la mare. L'altre progenitor podrà seguir gaudint del permís de maternitat inicialment cedit, encara que al moment previst per a la reincorporació de la mare al treball aquesta es trobi en situació d'incapacitat temporal.

  En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà excedir de les setze setmanes o de les quals corresponguin en cas de discapacitat del fill o de part múltiple.

  Aquest permís podrà gaudir-se a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats del servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determinin.

  En els casos de part prematur i en aquells en què, per qualsevol altra causa, el nounat hagi de romandre hospitalitzat a continuació del part, aquest permís s'ampliarà en tants dies com el nounat es trobi hospitalitzat, amb un màxim de tretze setmanes addicionals.

  Durant el gaudi d'aquest permís es podrà participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.

 2. Permís per adopció, per guarda amb finalitats d'adopció, o acolliment, tant temporal com a permanent: tindrà una durada de setze setmanes ininterrompudes. Aquest permís s'ampliarà en dues setmanes més en el supòsit de discapacitat del menor adoptat o acollit i per cada fill, a partir del segon, en els supòsits d'adopció o acolliment múltiple.

  El còmput del termini s'explicarà a elecció del funcionari, a partir de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, o a partir de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció sense que en cap cas un mateix menor pugui donar dret a diversos períodes de gaudi d'aquest permís.

  En el cas que tots dos progenitors treballin, el permís es distribuirà a opció dels interessats, que podran gaudir-ho de forma simultània o successiva, sempre en períodes ininterromputs.

  En els casos de gaudi simultani de períodes de descans, la suma dels mateixos no podrà excedir de les setze setmanes o de les quals corresponguin en cas d'adopció o acolliment múltiple i de discapacitat del menor adoptat o acollit.

  Aquest permís podrà gaudir-se a jornada completa o a temps parcial, quan les necessitats de servei ho permetin, i en els termes que reglamentàriament es determini.

  Si fos necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, en els casos d'adopció o acolliment internacional, es tindrà dret, a més, a un permís de fins a dos mesos de durada, percebent durant aquest període exclusivament les retribucions bàsiques.

  Amb independència del permís de fins a dos mesos previst en el paràgraf anterior i per al supòsit contemplat en aquest paràgraf, el permís per adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, tant temporal com a permanent, podrà iniciar-se fins a quatre setmanes abans de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció o la decisió administrativa o judicial d'acolliment.

  Durant el gaudi d'aquest permís es podrà participar en els cursos de formació que convoqui l'Administració.

  Els supòsits d'adopció, guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, tant temporal com a permanent, prevists en aquest article seran els que així s'estableixin en el Codi Civil o en les lleis civils de les comunitats autònomes que els regulin, havent de tenir l'acolliment temporal una durada no inferior a un any.

 3. Permís de paternitat pel naixement, guarda amb finalitats d'adopció, acolliment o adopció d'un fill: tindrà una durada de quatre setmanes, a gaudir pel pare o l'altre progenitor a partir de la data del naixement, de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, o de la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció.

  Aquest permís és independent del gaudi compartit dels permisos contemplats als apartats a) i b).

  En els casos previstos als apartats a), b), i c) el temps transcorregut durant el gaudi d'aquests permisos es computarà com de servei efectiu amb caràcter general, garantint-se la plenitud de drets econòmics de la funcionària i, si escau, de l'altre progenitor funcionari, durant tot el període de durada del permís, i, si escau, durant els períodes posteriors al gaudi d'est, si d'acord amb la normativa aplicable, el dret a percebre algun concepte retributiu es determina en funció del període de gaudi del permís.

  Els funcionaris que hagin fet ús del permís per part o maternitat, paternitat, adopció guarda amb finalitats d'adopció o acolliment tant temporal com a permanent, tindran dret, una vegada finalitzat el període de permís, a reintegrar-se al seu lloc de treball en termes i condicions que no els resultin menys favorables al gaudi del permís, així com a beneficiar-se de qualsevol millora en les condicions de treball a les quals haguessin pogut tenir dret durant la seva absència.

 4. Permís per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària: les faltes d'assistència de les funcionàries víctimes de violència de gènere, totals o parcials, tindran la consideració de justificades pel temps i en les condicions en què així ho determinin els serveis socials d'atenció o de salut segons com pertocarà.

  Així mateix, les funcionàries víctimes de violència sobre la dona, per fer efectiva la seva protecció o el seu dret d'assistència social integral, tindran dret a la reducció de la jornada amb disminució proporcional de la retribució, o la reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes d'ordenació del temps de treball que siguin aplicables, en els termes que per a aquests supòsits estableixi l'Administració Pública competent a casa cas.

 5. Permís per cura de fill menor afectat per càncer o una altra malaltia greu: el funcionari tindrà dret, sempre que tots dos progenitors, adoptants, guardadores amb finalitats d'adopció o acollidors de caràcter permanent treballin, a una reducció de la jornada de treball d'almenys la meitat de la durada d'aquella, percebent les retribucions íntegres amb càrrec als pressupostos de l'òrgan o entitat on vingui prestant els seus serveis, per a la cura, durant l'hospitalització i tractament continuat, del fill menor d'edat afectat per càncer (tumors malignes, melanomes o carcinomes) o per qualsevol altra malaltia greu que impliqui un ingrés hospitalari de llarga durada i requereixi la necessitat de la seva cura directa, continu i permanent acreditat per l'informe del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma o, si escau, de l'entitat sanitària concertada corresponent i, com a màxim, fins que el menor compleixi els 18 anys.

  Quan concorrin en tots dos progenitors, adoptants, guardadores amb finalitats d'adopció o acollidors de caràcter permanent, pel mateix subjecte i fet causant, les circumstàncies necessàries per tenir dret a aquest permís o, si escau, puguin tenir la condició de beneficiaris de la prestació establerta per a aquesta fi en el Règim de la Seguretat Social que els sigui aplicable, el funcionari tindrà dret a la percepció de les retribucions íntegres durant el temps que duri la reducció de la seva jornada de treball, sempre que l'altre progenitor, adoptant o guardador amb finalitats d'adopció o acollidor de caràcter permanent, sense perjudici del dret a la reducció de jornada que li correspongui, no cobri les seves retribucions íntegres en virtut d'aquest permís o com a beneficiari de la prestació establerta per a aquesta fi en el Règim de la Seguretat Social que li sigui aplicable. En cas contrari, només es tindrà dret a la reducció de jornada, amb la consegüent reducció de retribucions.

  Així mateix, en el cas que tots dos prestin serveis en el mateix òrgan o entitat, aquesta podrà limitar el seu exercici simultani per raons fundades en el correcte funcionament del servei.

  Reglamentàriament s'establiran les condicions i suposats en els quals aquesta reducció de jornada es podrà acumular en jornades completes.

 6. Per fer efectiu el seu dret a la protecció i a l'assistència social integral, els funcionaris que hagin sofert danys físics o psíquics com a conseqüència de l'activitat terrorista, el seu cònjuge o persona amb anàloga relació d'afectivitat, i els fills dels ferits i morts, sempre que ostentin la condició de funcionaris i de víctimes del terrorisme d'acord amb la legislació vigent, així com els funcionaris amenaçats en els termes de l'article 5 de la Llei 29/2011, de 22 de setembre, de Reconeixement i Protecció Integral a les Víctimes del Terrorisme, previ reconeixement del Ministeri de l'Interior o de sentència judicial ferma, tindran dret a la reducció de la jornada amb disminució proporcional de la retribució, o a la reordenació del temps de treball, a través de l'adaptació de l'horari, de l'aplicació de l'horari flexible o d'altres formes d'ordenació del temps de treball que siguin aplicables, en els termes que estableixi l'Administració competent en cada cas.

 

Aquestes mesures seran adoptades i mantingudes en el temps mentre que resultin necessàries para la protecció i assistència social integral de la persona a la qual es concedeix, ja sigui per raó de les seqüeles provocades per la acció terrorista, ja sigui per l'amenaça a la qual es troba sotmesa, en els termes prevists reglamentàriament. 


Les llicències estan regulades en l'article 95 del Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual es refonen en un text únic els preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.

Els permisos estan regulats al Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual es refonen en un text únic els preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública; a la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya, modificada per la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, i al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic. Respecte del personal laboral, cal tenir en compte també el que s'estableix en el VI Conveni col·lectiu únic.

En el Portal de centre del Departament d'Ensenyament s'especifiquen els continguts rellevants en matèria de llicències i permisos i de les normes que els regulen; també els aspectes de procediment associats a la petició i concessió i els models per sol·licitar-los.

Els dies d'assumptes particulars (que s'estableixen al Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic) es consideren inclosos en els períodes de vacances escolars intercalats en el curs, en els quals no s'exigeix la presència al centre, ja que durant el període lectiu no es pot garantir que "la mateixa unitat orgànica on es presten els serveis assumirà sense dany per a terceres persones o per a la mateixa organització les tasques del funcionari o funcionària al qual es concedeix el permís", condició a la qual la Llei subordina la concessió del permís. 


Tràmits del Personal Docent

Recull dels formularis de sol·licituds per al personal docent del Departament d'Ensenyament. Per fer una sol·licitud, descarregueu el formulari al vostre ordinador, empleneu els camps i, després de completar totes les dades, imprimiu-lo. Les sol·licituds s'han d'enviar per eValisa o bé s'han de tramitar per l'ATRI (Gestió del temps > Permisos i Absències > Alta de sol·licituds > Permisos i llicències). Cal consultar com s'ha d'enviar segons el tipus de permís.

A) Excedències: Formularis per sol·licitar excedències per tenir cura de fills o familiars fins al segon grau de consanguinitat i afinitat, per incompatibilitat, per interès particular, per manteniment de la convivència, etc.

B) Permisos i Llicències: Sol·licitud, documentació, durada, normativa, terminis, etc. Tota la informació necessària per demanar permisos i llicències.

C) Reduccions de jornada: Accés als formularis per sol·licitar reduccions de jornada.

D) Més sol.licituds: Absències, certificat de serveis prestats, compatibilitat i permutes.

Per accedir a la informació de qualsevol apartat anterior i als models de sol.licitud, heu d'anar a:

Portal de Centre>Serveis al Personal>Tràmits dels Personal Docent.

També podeu accedir aquí en aquest enllaç

permisos

Reducció 2 hores lectives majors de 60 anys
Catalunya 14 Jun, 2024 reduccio-jornada-majors

Publicada RESOLUCIÓ EDU/2126/2024, d'11 de juny, sobre el procediment de reducció de 2 hores lectives per a majors de 60 anys.


Docents Permisos i Llicències ANPE Informa
Reduccions de jornada i Reducció de jornada per interés particular
Catalunya 24 Abr, 2024 modificació-de-dades

Procediment de tramitació de les reduccions de jornada i Reducció de jornada per interès particular (personal funcionari i interins)


Permisos i Llicències Docents ANPE Informa
Gestió Permisos, Llicències i Reduccions de Jornada
Catalunya 01 Abr, 2022 formulario_1--1-

El personal docent ja pot gestionar per ATRI permisos, llicències i reduccions de jornada


Permisos i Llicències Docents
Ampliació del Permís de l’altre progenitor a 16 setmanes
Catalunya 13 Ene, 2021 maternidad1

Ampliació del Permís de l’altre progenitor diferent de la mare biològica per naixement, adopció o acolliment a 16 setmanes, des de l’1 de gener de 2021


Acció sindical Permisos i Llicències Docents
Nova regulació dels permisos de paternitat, de naixement per a la mare i altres
Catalunya 05 Abr, 2019 maternitat

A partir de l’1 d’abril de 2019, entra en vigor la nova regulació del permís de naixement per a la mare (1)–anterior permís per part-; del permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent


Permisos i Llicències Legislació Novetats