Afilia't El defensor del professor Formació Concurs de trasllats Oposicions CCAA Consulteu aquí totes les ofertes d'ocupació públiques Bolsa de trabajo  L'últim publicat
  Informació professional
  No s'han trobat resultats
  Viatges/T'Iinteresa/Esdeveniments
 • 03 Ene, 2018 Catalunya

  PROVA

  #portfolio
 • Veure més
  Informació professional en altres autonomies
  No s'han trobat resultats


Jubilacions

El fin de la vida laboral supone un cese en el trabajo que necesita tener una prestación económica a la que llamamos jubilación. La prestación económica en su modalidad contributiva va a depender de los años cotizados y del Grupo de Cotización al que pertenezca en este caso el funcionario docente. En las tablas que elaboramos cada año podemos ver la actualización de las prestaciones por jubilación para el Grupo A1 (Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria) y Grupo A2 (Cuerpo de Maestros y Profesores Técnicos de Formación Profesional). Puedes consultar todos los modelos de solicitudes en este enlace

tabla-pensiones-2018-cat
Cuadro de Pensiones 2018
Cuadro de Haberes Reguladores
 • Les pensions experimenten un increment del 0,25% respecte a les de l'any 2017. (R.D. 1079/2017, de 29 de desembre, sobre revaloració i complements de pensions de classes passives per a l'any 2018. BOE del 30 de desembre).
 • Pensió màxima a percibir (36.121,82 €/any. 2.580,13 €/mes)
 • Per al càlcul de la pensió cal buscar a la fila dels anys els serveis que es tenen. A més a més cal descomptar el % de l'IRPF que Hisenda estipuli en cada cas.
Taula de pensions actual 2017
jubilaciones_2017

Taula de pensions actual 2016
tabla_pensiones_2016

Taula de pensions actual 2015
tabla_pensiones_2015

Taula de pensions actual 2014
tabla_pensiones_2014

Taula de pensions actual 2013
tabla_pensiones_2013

Taula de pensions actual 2012
tabla_pensiones_2012

Taula de pensions actual 2011

Taula de pensions actual 2010
tabla_pensiones_2010

Taula de pensions actual 2009
tabla_pensiones_2009


Les pensions experimentaran l'any 2018 un increment del 0,25% sobre la quantia mensual integra que percebés o li hagués correspost percebre al seu titular a 31 de desembre de 2017.

 • Edat: 65 anys (excepte prolongació de la permanència en el servei actiu).
 • Carència: mínim 15 anys cotitzats.
 • Càlcul de la pensió: les pensions es calculen aplicant uns percentatges a unes quantitats que s'anomenen havers reguladors, en funció del nombre d'anys de serveis prestats i en funció del grup en què estigui enquadrat el cos a què pertany el funcionari.

Cuadro de Haberes Reguladores

(Ver Taula)

Es reconeix un percentatge addicional per cada any complet cotitzat entre la data en què es va complir l'edat i la del fet causant de la pensió. Aquesta quantia estarà en funció dels anys de cotització acreditats en la primera de les dates indicades, segons l'escala següent:

 • Fins 25 anys cotitzats: 2%
 • Entre 25 i 37 anys cotitzats: 2,75%
 • A partir de 37 anys cotitzats: 4%

La suma de la pensió i la bonificació no pot superar el límit màxim de l'haver regulador del grup A1, considerat en còmput anual (2.850, 13 €/mes).

 • Edat: mínim 60 anys.
 • Periodo cotizat: 30 anys de serveis efectius a l'Estat.
 • Característiques: Aquesta jubilació està condicionada al fet que els últims cinc anys de serveis computables estiguin coberts en el règim de classes passives.
 • Termini de sol·licitud: Almenys tres mesos abans de la data de jubilació sol·licitada.
 • Requisits: Quan l'interessat estigui afectat per una lesió o procés patològic, somàtic o psíquic que estigui estabilitzat i sigui irreversible o de remota o incerta reversibilitat, que li impossibiliti totalment per a l'exercici de les funcions pròpies del seu cos, escala, plaça o carrera i es declari d'ofici o a instància d'una part aquesta situació.
 • Càlcul de la pensió: Es calcula igual que la pensió ordinària de jubilació per edat, amb la particularitat que quan aquella es produeix estant el funcionari en servei actiu o situació equiparable, es consideraran com a serveis efectius, a més dels acreditats fins a aquest moment , els anys complets que restin al funcionari per complir l'edat de jubilació, entenent aquests com prestats en el cos, escala, plaça, ocupació o categoria en què figuri adscrit en el moment en què es produeixi el cessament per jubilació.
 • Característiques: quan en el moment de produir-se el fet causant, l'interessat acrediti menys de vint anys de serveis i la incapacitat no l'inhabiliti per a tota professió o ofici, la quantia de la pensió ordinària de jubilació, calculada segons s'indica en el paràgraf anterior es reduirà en un 5% per cada any complet de servei que li falti fins a complir els 20 anys de servei, amb un màxim del 25% per als que acreditin 15 o menys anys de serveis.
 • Característiques: Aquelles persones que es jubilin amb 65 anys i 35 anys de serveis o més, poden compatibilitzar la seva pensió amb la realització d'activitats privades per compte propi o aliè, que donin lloc a la inclusió de l'interessat en qualsevol règim públic de Seguretat Social. En aquest cas i durant el temps que romangui en aquesta situació, el funcionari jubilat percebrà el 50% de la pensió que té assignada. Cada any aquest 50% es revalorarà en el percentatge que s'estableixi.

Serà incompatible amb l'exercici d'una activitat, per compte propi o aliè, que doni lloc a la inclusió del seu titular en qualsevol règim públic de Seguretat Social, quan es percebi una pensió jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei.

Quan no estigui incapacitat per a qualsevol professió o ofici, es podrà compatibilitzar la percepció de la pensió amb l'exercici d'aquesta activitat sempre que sigui diferent de la que realitzava al servei de l'Estat. En aquest cas, i mentre duri aquesta situació, l'import de la pensió reconeguda, es reduirà al 75 per cent de la corresponent quantia, si s'acrediten més de 20 anys de serveis efectius a l'Estat; o al 55 per cent, si l'interessat hagués cobert menys de 20 anys de serveis en el moment de la seva jubilació o retir.

 • Beneficiàries: Dones que:
 • Hagin tingut fills naturals o adoptats.
 • Siguin beneficiàries de pensions de jubilació o retir de caràcter forçós o per incapacitat permanent per al servei o inutilitat o viduïtat que es causin a partir l'1 de gener de 2016 a el règim de classes passives de l'Estat.
 • Import:

Consistirà en un import equivalent al resultat d'aplicar a la pensió que correspongui reconèixer, un percentatge determinat en funció del nombre de fills nascuts o adoptats amb anterioritat al fet causant de la pensió, segons l'escala següent:

 1. Per 2 fills: 5 per 100
 2. Per 3 fills: 10 per 100
 3. Per 4 o més fills: 15 per 100

En el supòsit que la quantia de la pensió que correspongui reconèixer sigui igual o superior al límit de pensió màxima, només s'abonarà el 50 per 100 del complement.

 • Òrgan que el reconeix: El complement per maternitat es reconeixerà per la Direcció general de Costos de Personal i Pensions Públiques del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
 • Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado (B.O.E. 27/5/1987)
 • Real Decreto 691/1991, de 12 de abril, sobre cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social (B.O.E. 1/5/1991)
 • Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causada por actos de terrorismo (B.O.E. 1/8/1992)
 • Real Decreto 2072/1999, de 30 de noviembre, sobre transferencias recíprocas de derechos entre el sistema de previsión social del personal de las Comunidades Europeas y los regímenes públicos de previsión social españoles (B.O.E. 18/1/2000)
 • Real Decreto 432/2000, de 31 de marzo, por el que se regula el cómputo en Clases Pasivas de los períodos reconocidos como cotizados a la Seguridad Social en favor de las sacerdotes y religiosos de la Iglesia Católica, secularizados (B.O.E. 8/4/2000)
 • Título I del Real Decreto 710/2009, de 17 de abril, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre en materia de Pensiones de Clases Pasivas y de determinadas Indemnizaciones Sociales (B.O.E. 30/4/2009)
 • Resolución de 18 de marzo de 2010, de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, por la que se regula la gestión electrónica del impreso "J" de iniciación del procedimiento de reconocimiento de pensiones de jubilación de los Funcionarios Civiles incluidos en el Régimen de Clases Pasivas del Estado (B.O.E. 8/4/2010).
 • Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre,  sobre la revalorización de pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018. (BOE de 30/12/2017)

Dins del col·lectiu de docents en l'àmbit de l'ensenyament públic també hi ha funcionaris adscrits al Règim General de la Seguretat Social. Ens referim a aquells funcionaris el accés dels quals s'ha produït posterior a l'1 de gener de 2011, a funcionaris interins i professors de religió als quals no seria aplicable el règim de jubilació de classes passives. Ens centrarem a explicar resumidament els aspectes generals dels tipus de jubilació més habituals aplicables a aquests col·lectius.

 • Edat: Des dels 65 anys quan s'acreditin 38 anys i 6 mesos fins als 67 anys període transitori d'aplicació gradual fins al 2027 segons període cotitzat. (Veure taula)
 • Carència: Mínim 15 anys, 2 dels quals hauran d'estar compresos dins dels 15 anys.
 • Situació laboral: Alta o assimilada a l'alta.
 • Càlcul de la pensió: La quantia de la pensió depèn de l'import de les cotitzacions del treballador i el percentatge que s'aplica a aquesta en funció dels anys cotitzats. El percentatge s'estableix en el 50% als 15 anys i augmenta per mesos de cotització fins arribar al 100% als 37 anys. S'estableixen 4 períodes transitoris fins al 2027.
 • Edat:Edat real 2 anys com a màxim inferior a la ordinària
 • Carència: 35 anys de cotizació efectiva, 2 en els darrers 15 anys.
 • Situació laboral: Alta o situació assimilada a l'alta.
 • Observacions: Coeficients reductors de la pensió per cada trimestre o fracció d'anticipació a l'edat ordinària de jubilació. El percentatge de reducció depèn dels anys cotitzats. Entre 2% i el 1,625% per cada trimestre o fracció.
 • Edat: Edad real 4 anys como a màxim inferior a la ordinària.
 • Carència: 33 anys de cotització efectiva, 2 dintre dels últims 15 anys *.
 • Situació laboral: Alta o assimilada.
 • Observaciones: Se considera jubilació anticipada involuntària quan hi ha cessament per reestructuració empresarial que impedeixi la continuïtat laboral o com a conseqüència de ser víctima de violència de gènere i estar 6 mesos anteriors inscrit com a demandant d'ocupació.
 • Coeficients reductors: Coeficients reductors de la pensió per cada trimestre o fracció d'anticipació a l'edat ordinària de jubilació. El percentatge depèn dels anys cotitzats. Entre el 1,875% i el 1,5% per cada trimestre o fracció.

* Es computa com anys de cotització efectiva el temps de servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria amb el límit màxim d'un any.


Tabla pensiones régimen seguridad social

Quants anys hem de tenir en compte per al càlcul de la base reguladora?

El càlcul de les pensions es porta a terme per la determinació de la base reguladora a la qual s'aplicaran uns percentatges segons els anys cotitzats. Per conèixer la base reguladora prendrem en compte els últims 21 anys de cotitzacions, per a aquells que es retirin en aquest 2018. Això canvia cada any, i per cada un que passa hem d'afegir 12 mesos més que cal tenir en compte. Ho podem veure més clar en aquesta taula (hem de tenir en compte que els mesos totals per al còmput es divideixen per un valor concret, que també canvia i indiquem a la taula:

Ej.: Un professor que es jubili aquest any 2018, la seva base reguladora serà:

BR = Bases de cotiztació dels últims 252 mesos / 294


La quantitat resultant es multiplicarà pel percentatge que correspongui en base als anys treballats que oscil·larà entre un 50% als 15 anys, i augmenta per mesos de cotització, fins arribar al 100% als 37 anys en 4 períodes transitoris fins al 2027.

fórmula bases reguladoras