Coronavirus Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


Jubilacions

La fi de la vida laboral suposa un cessament en el treball que necessita tenir una prestació econòmica a la que anomenem jubilació. La prestació econòmica en la modalitat contributiva dependrà dels anys cotitzats i del Grup de Cotització a què pertanyi en aquest cas el funcionari docent. A les taules que elaborem cada any, podem veure l'actualització de les prestacions per jubilació per al Grup A1 (Cos de professors d'ensenyament secundari) i Grup A2 (cos de mestres i professors tècnics de Formació Professional). Pots consultar tots els models de sol·licituds en aquest enllaç.

Actualització de les pensions de classes passives per al 2022

De conformitat amb la Llei 22/2021, de 28 de desembre, les pensions de Classes Passives de l’Estat experimentaran al 2022, amb caràcter general, un increment del 2,5 % respecte a l’import real del 2021.

Tabla de Pensiones 2022

Límit màxim de pensió per l’any 2022: 39.468,52€ brut/any o 2.819,18€ brut/mes per 14 pagues iguals, Artículo 20 Real Decreto 65/2022 de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022. 

Per l’any 2022 no hi ha cap canvi en la normativa de Classes Passives. Segueix vigent la possibilitat de jubilació voluntària, d'acord amb l'article 28.2.b) del RDL 670/87, per a aquell funcionariat acollit al Règim de Classes Passives (tant en actiu com en excedència), que tingui 60 anys i acrediti 30 anys de cotització com a mínim.

Modalitats de jubilació:

1) Classes Passives

a) Jubilació ordinària

 • Es pot sol·licitar en complir 65 anys o al final del curs escolar en què es compleixen els anys  (jubilació a 31 d’agost).
 • En el moment de jubilar-se, es té dret al cobrament d’un subsidi de jubilació, que s’ha de sol·licitar a MUFACE.

Sol·licitud de jubilació

Com es fa la tramitació per ATRI

 • Es pot perllongar la permanència en el servei actiu més enllà dels 65 anys i com a màxim fins als 70 anys. S’ha de sol·licitar 3 mesos abans de complir els 65 anys al Servei Territorial corresponent, i la Direcció dels SSTT resoldrà la sol·licitud. (Veure apartat 3).

b) Jubilació voluntària:

 • Tenir entre 60 i 64 anys.
 • Haver cotitzat un mínim de 30 anys, tenint en compte tot el temps que s’ha cotitzat en qualsevol règim (classes passives, seguretat social).
 • Aquests requisits són d’aplicació a tot el funcionariat que cotitzi per Classes Passives.
 • Els funcionaris que han aprovat les oposicions a partir 2011 ja no pertanyen al Règim de Classes Passives, sinó al Règim General de la Seguretat Social a efectes de jubilació i, per tant, no es poden acollir a la jubilació voluntària als 60 anys.

Sol·licitud de jubilació voluntària

 

2) Règim general de la seguretat social

 1. Jubilació voluntària

Observacions: Cal presentar la sol·licitud de jubilació com a mínim tres mesos abans de la data de jubilació.

D'acord amb la informació que consta al Portal de la Seguretat Social (Jubilació anticipada per voluntat del treballador) per tal que els funcionaris públics inclosos en el règim general de la Seguretat Social puguin jubilar-se anticipadament han de tenir complerts els 63 anys d'edat i tenir reconeguts 35 anys de serveis prestats.

Sol·licitud de jubilació voluntària per al personal docent entre 63 i 65 anys

a. Jubilació el 31 d'agost del curs en què es compleix l'edat de jubilació i el període de cotització

Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona han d'informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d'antelació a la data de compliment de l'edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini que li sigui indicat, es tramita l'expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

b. Jubilació el dia que es compleix l'edat de jubilació i el període de cotització

Els serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona han d'informar els funcionaris docents, amb un mínim de tres mesos d'antelació a la data de compliment de l'edat legal de jubilació, de la possibilitat de perllongament de la permanència en el servei actiu, mitjançant la presentació del formulari de sol·licitud.

Si la persona interessada no presenta la sol·licitud de perllongament en el termini indicat, es tramita l'expedient per declarar la jubilació en la data que compleixi 65 anys.

Sol·licitud de jubilació

 

3) Perllongament fins al 31 d'agost del curs següent en què es compleixen 65 anys

Sense perjudici de l’autorització de pròrrogues successives pel mateix període sense excedir el termini màxim de permanència en el servei actiu del final del curs en què es compleixin 70 anys.

El personal funcionari docent pot sol·licitar posar fi al perllongament de la permanència en el servei actiu mitjançant escrit adreçat a l’òrgan competent per resoldre la jubilació.

La sol·licitud ha d’indicar la data prevista per fer efectiva la jubilació i s’ha de presentar necessàriament amb una antelació mínima de tres mesos a la data de jubilació sol·licitada. En aquest cas, la resolució de jubilació tindrà efectes del darrer dia del mes pel qual es sol·liciti.

Normativa

Instrucció 1/2017, sobre el procediment per autoritzar el perllongament de la permanència en el servei actiu al personal funcionari docent del Departament d'Ensenyament.

Sol·licitud de perllongament en la permanència en el servei actiu

 

4) Vacances prèvies a la jubilació

El professor o professora que es jubili té dret a gaudir, immediatament abans del dia de la jubilació, dels dies de vacances meritats des de l’1 de setembre anterior a aquesta data.

En conseqüència, les persones que es jubilin no poden optar a cobrar els dies de vacances meritats, excepte en el cas d’impossibilitat de gaudir-les per situació d’incapacitat temporal.

És un requisit imprescindible presentar la sol·licitud de vacances amb un mes d’antelació a la data d'inici del gaudiment de vacances.

Retribucions: El fet de no demanar-ne el gaudiment, no genera el dret a la retribució dels dies de vacances.

Sol·licitud de vacances prèvies

 

5) Compensació econòmica en el cas de jubilació voluntària en situació d'incapacitat temporal

El període de vacances anuals retribuïdes dels funcionaris públics no pot ser substituït per una quantia econòmica. En els casos de renúncia voluntària ha de garantir en tot cas el gaudiment de les vacances meritades. No obstant això, en els casos de conclusió de la relació de serveis dels funcionaris públics per causes alienes a la seva voluntat, tindran dret a sol·licitar l’abonament d’una compensació econòmica per les vacances meritades i no gaudides; i, en particular, en els casos de jubilació per incapacitat permanent o per mort, fins a un màxim de 18 mesos. (article 50 del TREBEP  introduït per la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos​ Generals de l’Estat per a l’any 2021)

Segons el Decret legislatiu 1/1997 (article 39)​, la jubilació voluntària es declara a instància del funcionari, amb el procediment de sol·licitud que s’ha de presentar a l’òrgan de ​jubilació, almenys, tres mesos abans de la data de jubilació sol·licitada.  La jubilació voluntària en situació d'incapacitat temporal no gene​ra el dret a sol·licitar la compensació econòmica per les vacances meritades i no gaudides.​

5) Procediment

● La jubilació s’ha de sol·licitar amb 3 mesos d’antelació com a mínim. El dia en el qual se sol·licita la jubilació és l'últim dia que es treballa.

● La jubilació es pot sol·licitar en la data que més convingui i no cal esperar a final de mes per demanar-la.

● La sol·licitud s’ha de presentar als Serveis Territorials on es té la destinació o tramitar-la per l’ATRI. Després de la seva presentació, si heu de fer un tràmit presencial sobre la jubilació, cal sol·licitar cita prèvia al servei territorial al qual resti adscrit i en el cas de Barcelona ciutat al Consorci d’Educació de Barcelona.

La sol·licitud de cita prèvia es realitza a la pàgina de tràmits de la Generalitat de Catalunya  i cal seleccionar:

 • Tema: “Educació i Formació”
 • Subtema: “Tràmits de personal docent”
 • Municipi: escollir el municipi on estan els serveis territorials on resti adscrit

 

6) Resolució

 • Aproximadament al mes d’haver lliurat la sol·licitud, es rep del Servei Territorial primer la resolució provisional de jubilació i posteriorment la resolució definitiva de jubilació.
 • Notificació del Ministeri d’Hisenda de l’inici del procediment.
 • L’últim mes que s’està en actiu es rep l'última nòmina del Departament, junt amb la part proporcional de la paga extra.
 • Al mes següent es cobra la primera pensió d’Hisenda.
 • La Delegació d’Hisenda envia la Resolució de Reconeixement del dret a pensió on figura l’import brut de la pensió. En el cas d’alguna errada, hi ha un termini de 30 dies per reclamar.

Per a més informació detallada i actualitzada sobre pensions del Règim de Classes passives de l'Estat, pot obtenir els formularis per sol·licitar aquestes prestacions, conèixer la normativa que les regula, així com el procediment administratiu que se segueix per al seu reconeixement o calcular l'import de la seva futura pensió, si és un funcionari pròxim a jubilar-se o retirar-se, en el següent enllaç

També es pot contactar amb les seus de Classes Passives a Catalunya:

Barcelona: Via Augusta, 197 - CP. 08006. Tel: 932 16 50 00

Girona: Avinguda Gran Via Jaume I, 47 - CP 17001. Tel: 972 225 050

Lleida: Avinguda de Blondel, 23 - CP. 25002. Tel:  973 289 779

Tarragona: Rambla Nova, 93 - CP 43003. Tel: 977 253 13

“Soc docent, soc de la pública, soc d’ANPE”

Taula de pensions actual 2021
taula-pensions-2021

Taula de pensions actual 2020
jubilaciones_2018

Taula de pensions actual 2019
jubilaciones_2019

Taula de pensions actual 2018
jubilaciones_2018

Taula de pensions actual 2017
jubilaciones_2017

Taula de pensions actual 2016
tabla_pensiones_2016

Taula de pensions actual 2015
tabla_pensiones_2015

Taula de pensions actual 2014
tabla_pensiones_2014

Taula de pensions actual 2013
tabla_pensiones_2013

Taula de pensions actual 2012
tabla_pensiones_2012

Taula de pensions actual 2011

Taula de pensions actual 2010
tabla_pensiones_2010

Taula de pensions actual 2009
tabla_pensiones_2009


En 2022 las pensiones de Clases Pasivas se revalorizan un 2,5%, de conformidad con la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.

La cuantía de la pensión ordinaria se determina aplicando al haber regulador que corresponda, según el Cuerpo o categoría del funcionario, el porcentaje establecido en función del número de años completos de servicios.

Los haberes reguladores, bases para el cálculo de las pensiones de Clases Pasivas, se fijan anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada grupo de clasificación. (Ver Tabla de Pensiones 2022, más abajo)

A la base o haber regulador que corresponda se aplicará el porcentaje que proceda de acuerdo con la siguiente escala. (Ver Tabla de Pensiones 2022, más abajo)

Los funcionarios del grupo A1 con 33 o más años de servicio superan el límite máximo de las Pensiones Públicas, por lo que cobran este límite y no la pensión que les correspondería aplicando al haber regulador el porcentaje por tiempo de servicio. Lo mismo ocurre con los que cobren otra pensión.

Para causar derecho a pensión ordinaria de jubilación o retiro es requisito indispensable haber completado un periodo mínimo de 15 años de servicios efectivos al Estado.

La pensión de jubilación o retiro por incapacidad/inutilidad permanente para el servicio se calcula igual que la pensión ordinaria de jubilación o retiro por edad, con la particularidad de que cuando aquélla se produce estando el funcionario en servicio activo o situación equiparable, se considerarán como servicios efectivos, además de los acreditados hasta ese momento, los años completos que resten al funcionario para cumplir la edad de jubilación, entendiéndose éstos como prestados en el Cuerpo en que figure adscrito en el momento en que se produzca el cese por jubilación.

A efectos de derechos pasivos, el servicio militar obligatorio y la prestación social equivalente únicamente se tienen en cuenta, para la determinación de las pensiones de los funcionarios, cuando se hubieran cumplido después de su ingreso en la Función Pública.

En el caso de que se hubieran prestado antes de adquirir la condición de funcionario, sólo se computa el tiempo que exceda del servicio militar obligatorio.

Para el año 2022, se muestran la tabla de pensiones y los haberes reguladores:

Tabla de pensiones 2022

 • Las pensiones experimentan un incremento del 2,5% respecto a las del año 2021, tras aplicar desviación por IPC del 1,6% (RD 65/2022, de 25 de enero)
 • Pensión máxima (39.468,52 €/año. 2.819,18 €/mes) . Artículo 20 b. RD 65/2022(BOE 25/01/2022)

 • Se declara de oficio al cumplir los 65 años de edad.
 • Genera pensión con un mínimo de quince años cotizados.
 • La cuantía de la pensión ordinaria se determina aplicando al haber regulador que corresponda, según el Cuerpo del funcionario docente, el porcentaje establecido en función del número de años completos de servicios efectivos al Estado.
 • Los funcionarios del grupo A1, con 33 o más años de servicio chocan con la cuantía máxima de pensión pública, percibiendo dicho importe (37.904,86 €/año. 2.707,49 €/mes) (Ver tabla de pensiones).

Tabla de pensiones 2022

 • Las pensiones experimentan un incremento del 2,5% respecto a las del año 2021, tras aplicar desviación por IPC del 1,6% (RD 65/2022, de 25 de enero)
 • Pensión máxima (39.468,52 €/año. 2.819,18 €/mes) . Artículo 20 b. RD 65/2022(BOE 25/01/2022)

De conformidad con el artículo 2 de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, a las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado que se causen a partir de 1 de enero de 2022, les será aplicable lo establecido en el apartado 2 del artículo 210 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior, siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización, se reconocerá al interesado por cada año completo cotizado que transcurra desde que reunió los requisitos para acceder a esta pensión, un complemento económico que se abonará de alguna de las siguientes maneras, a elección del interesado:

 1. Un porcentaje adicional del 4 por ciento por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hacho causante de la pensión.
 2. Una cantidad a tanto alzado po5r cada año completo cotizado entre la fecha que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión, cuya cuantía vendrá determinada en función de los años de cotización acreditados en la primera de las fechas indicadas.
 3. Una combinación de las soluciones anteriores.

El porcentaje de incremento obtenido en ningún caso tiene incidencia en el cálculo de pensiones en favor de familiares.

Requisitos

 • Tener cumplidos 60 años de edad.
 • Tener reconocidos 30 años de servicios efectivos al Estado.
 • No tienen que ser necesariamente los últimos quince de servicio como docente.
 • Los últimos 5 años de servicios computables deben estar cubiertos por el Régimen de Clases Pasivas del Estado.
 • Hay que presentar un certificado de vida laboral si se han prestado servicios al Régimen General de la Seguridad Social.

Solicitud

 • Se puede solicitar estando en situación de excedencia.
 • Se inicia a petición del interesado (a la Dirección General de Personal Docente), tres meses antes de la fecha de jubilación o retiro solicitada.

Cálculo de pensión y Legislación

 • No da derecho a gratificación. (Gratificación que antes se daba con la jubilación LOGSE).
 • Para cobrar el 100% de la pensión, hay que tener 35 años cotizados del grupo A2 o 32 años para el A1: cuerpos de secundaria, catedráticos, etc. ya que alcanzan la pensión máxima.
 • A todas las trabajadoras que después de la maternidad disfrutaron de excedencia por cuidado de hijos, tienen derecho a un periodo de cotización extra de 112 días por cada hijo. La tramitación de estos días de incremento debe hacerse en las Oficinas de Gestión y Administración de las prestaciones económicas del sistema de la Seguridad Social (INSS).

Normativa aplicable: Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado. Art 28 (RDL 670/1987, de 30 de abril).

Se declara, de oficio o a instancia del interesado, cuando se vea afectado por una lesión o proceso patológico, somático o psíquico que esté estabilizado y sea irreversible o de remota o incierta reversibilidad, que le imposibilite totalmente para el desempeño de las funciones propias de su cuerpo. (Art. 28.2.c del Texto Refundido de la Ley de Clases Pasivas).

La pensión de jubilación o retiro por incapacidad/inutilidad permanente para el servicio se calcula igual que la pensión ordinaria de jubilación o retiro por edad, con la particularidad de que cuando aquélla se produce estando el funcionario en servicio activo o situación equiparable, se considerarán como servicios efectivos, además de los acreditados hasta ese momento, los años completos que resten al funcionario para cumplir la edad de jubilación o retiro, entendiéndose éstos como prestados en el Cuerpo, Escala, plaza, empleo o categoría en que figure adscrito en el momento en que se produzca el cese por jubilación o retiro.


Tipos de incapacidad permanente para el servicio y cálculo de la pensión

 • Total: Incapacidad para ejercer las funciones del Cuerpo al que pertenece (33% mínimo de discapacidad). La pensión se calculará en función del número de años de servicio y el haber regulador del grupo y Cuerpo al que pertenezca, considerando los años que falten para cumplir los 65.
  Quedaría el 100% de la base reguladora si se completan los 35 años, (los cotizados más los que faltan hasta los 65 años).
  No obstante a partir de 1 de enero de 2009, cuando en el momento de producirse el hecho causante, el interesado acredite menos de veinte años de servicios y la incapacidad no le inhabilite para toda profesión u oficio, la cuantía de la pensión ordinaria de jubilación, calculada según se indica en el párrafo anterior se reducirán en un 5% por cada año completo de servicio que le falte hasta cumplir los 20 años de servicio, con un máximo del 25% para quienes acrediten 15 o menos años de servicios.
  Tributa y se aplica la retención correspondiente de IRPF.
 • Absoluta: Incapacidad para todo tipo de profesión (65% de discapacidad). La pensión se calculará en función del número de años de servicio y el haber regulador del Cuerpo, considerando los años que falten para los 65, quedando el 100% de la base reguladora si se cumplen 35 años, (los cotizados más los que faltan). No tributa IRPF y está exenta de retenciones.
 • Gran Invalidez: Si el afectado necesita ayuda para las necesidades físicas más elementales. La pensión sería igual a la absoluta más un complemento mensual que añade MUFACE. No tributa IRPF y está exenta de retenciones.

Las situaciones de incapacidad pueden revisarse mientras el incapacitado no haya cumplido los 65 años de edad. (RD 2669/1998).

La jubilación por incapacidad permanente, cualquiera sea el grado de menoscabo acreditado, tienen derecho a una gratificación de media paga a cargo de MUFACE (a partir de 2013).

Pensiones de jubilación o retiro causadas antes del 1 de enero de 2009

Son incompatibles con el desempeño de un puesto de trabajo en el sector público. Cuando se hayan totalizado periodos de cotización correspondientes a un Régimen del Sistema de la Seguridad Social, también será incompatible con el trabajo, por cuenta ajena o propia, en el sector privado.

Durante el tiempo que se desempeñe dicho puesto de trabajo, la percepción de la pensión se suspenderá, por meses completos.


Pensiones de jubilación o retiro causadas a partir del 1 de enero de 2009

Las pensiones de jubilación o retiro serán incompatibles con el desempeño de un puesto de trabajo o alto cargo en el sector público.

Será compatible con el ejercicio de una actividad, por cuenta propia o ajena, en el sector privado, en los siguientes términos:

 • La edad de acceso a la pensión de jubilación debe ser, al menos, la establecida como edad de jubilación forzosa.
 • El porcentaje aplicable al haber regulador a efectos de determinar la cuantía de la pensión debe ser del 100 %.

Cuantía: La pensión se revalorizará en los términos establecidos para las pensiones del Régimen de Clases Pasivas. Durante el tiempo en que se desempeñe el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revalorizaciones acumuladas se reducirá en un 50 %, excepto en los supuestos de que la actividad sea por cuenta propia y se acredite tener contratado al menos un trabajador por cuenta ajena o se trate de una actividad artística.

Pensiones de jubilación por incapacidad permanente, cuando el interesado no esté incapacitado para toda profesión u oficio

Se podrá compatibilizar siempre que la actividad sea distinta a la que venía realizando al servicio del Estado. Mientras dure dicha situación, la pensión se reducirá al 75 %, si se acreditan más de 20 años de servicios efectivos al Estado; o al 55 %, si fuesen menos de 20 años de servicios al momento de su jubilación o retiro.

El complemento para la reducción de la brecha de género se reconocerá únicamente a las pensiones causadas a partir del 4 de febrero de 2021.

Las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas y que sean beneficiarias de una pensión de jubilación o retiro de carácter forzoso o por incapacidad permanente para el servicio en el Régimen de Clases Pasivas, tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija. El derecho al complemento económico por cada hijo o hija se reconocerá o mantendrá a la mujer siempre que no medie solicitud y reconocimiento del complemento en favor del otro progenitor y si este otro es también mujer, se reconocerá a aquella que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía.

Para que los hombres puedan tener derecho al reconocimiento del complemento deberán causar una pensión de jubilación o retiro de carácter forzoso o por incapacidad permanente para el servicio y haber interrumpido o haber visto afectada su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, según los siguientes requisitos:

1º En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994, tener más de ciento veinte días sin servicios efectivos al Estado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas, entre los nueve meses anteriores al nacimiento y los tres años posteriores a dicha fecha o, en caso de adopción, entre la fecha de la resolución judicial por la que se constituya y los tres años siguientes, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.

2º En el supuesto de hijos o hijas nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 1995, que el funcionario haya cesado en el servicio activo o haya tenido una reducción de jornada en los veinticuatro meses siguientes al del nacimiento o al de la resolución judicial por la que se constituya la adopción, en más de un 15 por ciento, respecto a la de los veinticuatro meses inmediatamente anteriores, siempre que la suma de las cuantías de las pensiones reconocidas sea inferior a la suma de las pensiones que le corresponda a la mujer.

3º Si los progenitores son hombres y se dan las condiciones anteriores en ambos, se reconocerá a aquel que perciba pensiones públicas cuya suma sea de menor cuantía.

El importe del complemento será para el año 2021 de 27 euros mensuales, por cada hijo o hija. La cuantía a percibir estará limitada a cuatro veces dicho importe.

Además:

 • El importe del complemento no será tenido en cuenta en la aplicación del límite máximo de pensiones.
 • El complemento será satisfecho en catorce pagas, junto con la pensión que determine el derecho a la misma.
 • ada hijo o hija dará derecho únicamente al reconocimiento de un complemento económico.
 • Los complementos que pudieran ser reconocidos en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social serán incompatibles entre sí, siendo abonado en el régimen en el que el causante de la pensión tenga más periodos de alta.

Mantenimiento transitorio del complemento por maternidad en las pensiones de Clases Pasivas

Quienes estuvieran percibiendo el complemento por maternidad mantendrán su percibo.

La percepción de dicho complemento de maternidad será incompatible con el complemento para la reducción de la brecha de género que pudiera corresponder por el reconocimiento de una nueva pensión pública, pudiendo las personas interesadas optar entre uno u otro.

En el supuesto de que el otro progenitor de alguno de los hijos o hijas que dio derecho al complemento por maternidad, solicite el complemento para la reducción de la brecha de género y le corresponda, la cuantía mensual que le sea reconocida se deducirá del complemento por maternidad que se viniera percibiendo.

Si se ha cotizado en más de un cuerpo, al Régimen de la Seguridad Social y al Régimen de Clases Pasivas o bien se producen períodos de cotización en situación de desempleo que no tiene asignado grupo de cotización, en estos casos se aplica una fórmula de cálculo para obtener la cuantía.

Existe la posibilidad de calcular el importe aproximado de pensión de jubilación o retiro, introduciendo en simul@ las fechas de inicio y cese de actividad en todos los cuerpos, escalas o plazas en las que haya prestado servicios, así como los periodos cotizados al Sistema de Seguridad Social.

Acceso en el siguiente enlace:

Simula

Si prefiere realizar la consulta de forma presencial, puede solicitar CITA PREVIA con antelación máxima de un año sobre la fecha prevista de jubilación o retiro recibiendo información sobre el importe aproximado de su futura pensión.

Para incorporar los años de cotización en el Régimen de Clases Pasivas a las pensiones de Seguridad Social, en aplicación del cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad Social (Real Decreto 691/1991, de 12 de abril), deberá solicitar la certificación de servicios prestados al Estado que se realizará en el impreso Modelo CS expedido por el departamento ministerial o Comunidad Autónoma donde se encontraba por última vez destinado el funcionario.

Son aquellas en que la incapacidad es originada por accidente o enfermedad en acto de servicio o como consecuencia del mismo (Art. 47.2, RDL 670/87) o por acto terrorista.

La pensión se calcula aplicando, al 200 por 100 del haber regulador que corresponda, el porcentaje que corresponda según años de servicios prestados, con la particularidad de que se considerarán como servicios efectivos, además de los acreditados hasta ese momento, los años completos que restan al funcionario para alcanzar la edad de jubilación o retiro forzoso, y se entenderán prestados en el Cuerpo a que estuviera adscrito el causante en el momento en que se produzca la declaración de jubilación o retiro.

Beneficiarios

Los cónyuges legítimos del causante siempre que no hubieran contraído nuevo matrimonio ni constituido pareja de hecho, o pareja de hecho formalizada públicamente con dos años de antelación a la fecha del fallecimiento. En este último caso, siempre que concurran los siguientes requisitos:

 • Que no exista vínculo matrimonial con otra persona, ni impedimento para contraer matrimonio entre ellos, se acredite la convivencia estable por un periodo no inferior a 5 años.
 • Que los ingresos del superviviente no superen durante el año anterior el 50% o el 25% de la suma de los propios y los del causante, dependiendo de si tienen hijos comunes o no. O bien, que los ingresos del conviviente sean inferiores a 1,5 veces el SMI, incrementado en 0,5 por cada hijo en común con derecho a pensión de orfandad que conviva con el superviviente.

En los casos de separación, divorcio o nulidad, para acceder a la pensión se exige el requisito de tener derecho a pensión compensatoria y extinguirse este derecho por el fallecimiento del causante. No se exigirá este requisito en los casos de violencia de género.

En el supuesto de fallecimiento por una enfermedad común sobrevenida con anterioridad al matrimonio, se concederá una prestación temporal de viudedad, durante dos años, siempre que se acredite un periodo mínimo de un año de matrimonio, o dos de convivencia como pareja de hecho, o existan hijos comunes.

En caso de jubilarse el/la viudo/a, cobrará su jubilación más la parte que le corresponde al cónyuge fallecido, pero hasta llegar al tope de la jubilación máxima (Año 2021- 2.707,49 €/mes).

El derecho a pensión de viudedad se extinguirá cuando el beneficiario contraiga matrimonio o constituya pareja de hecho. No obstante, podrán mantener la pensión de viudedad cuando se trate de una persona mayor de 61 años, o menor de dicha edad con incapacidad permanente absoluta, cuya principal fuente de ingresos sea dicha pensión y los ingresos del nuevo matrimonio no superen el doble del SMI.


Cálculo de la pensión

La cuantía de la pensión de viudedad es el 50% de la base reguladora.

El porcentaje se elevará al 58% cuando la edad del beneficiario sea igual o superior a 65 años, no tenga derecho a otra pensión, ni a ingresos que le impidan ser beneficiarios de la pensión de viudedad.

Cuando concurran varios beneficiarios con derecho a pensión se reconocerá en cuantía proporcional al tiempo de convivencia de cada uno de ellos con el causante, garantizándose el 40% al cónyuge o pareja de hecho sobreviviente en el momento del hecho causante.

Las personas divorciadas o separadas judicialmente verán reducida la cuantía de la pensión de viudedad, si fuera superior a la pensión compensatoria, hasta alcanzar la cuantía de esta última, excepto en los supuestos acreditados de víctimas de violencia de género.

A partir del 4 de febrero de 2021 se reconoce el complemento para la reducción de la brecha de género.

Quienes estuvieran percibiendo el complemento por maternidad mantendrán su percibo.

La percepción de dicho complemento de maternidad será incompatible con el complemento para la reducción de la brecha de género, pudiendo las personas interesadas optar entre uno u otro.

Beneficiarios

Tendrán derecho a la pensión de orfandad los hijos del causante de los derechos pasivos que fueran menores de 21 años, así como los que estuvieran incapacitados para todo trabajo, y los menores de 25 años cuyos ingresos en computo anual no superen el importe del SMI. En este último caso, la pensión se extinguirá cuando el titular cumpla los 25 años de edad, salvo que estuviera cursando estudios, manteniéndose en estos supuestos la percepción de la pensión de orfandad hasta el día primero del mes siguiente al inicio del siguiente curso académico.


Cálculo de la pensión

 • Cuando existe solo un hijo con derecho a pensión: la cuantía de la pensión de orfandad es el 25 por 100 de la base reguladora.
 • Cuando existan varios hijos: será el 10 por 100 de la base reguladora para cada huérfano. En este caso, las pensiones resultantes se incrementan en un único 15 por 100 de la base reguladora que se distribuirá por partes iguales entre todos ellos.

Límite de percepción

 • Si existe cónyuge viudo o pareja de hecho con derecho a pensión, el importe conjunto de las pensiones de orfandad no podrá superar, en ningún caso, el 50% de la base reguladora.
 • Si no existe cónyuge o pareja de hecho con derecho a pensión, el importe conjunto de las pensiones de orfandad no podrá superar, en ningún caso, el 100% de la base reguladora.

Beneficiarios

El padre y la madre del causantes, siempre que dependieran económicamente de éste al momento de su fallecimiento y que no exista cónyuge superviviente, excónyuge, pareja de hecho o hijos del fallecido con derecho a pensión.


Cálculo de la pensión

A cada progenitor le corresponde el 15 % de la base reguladora.

De aplicación a funcionarios adscritos al Régimen General de la Seguridad Social, incluidos los funcionarios de acceso posterior al 1 de enero de 2011, el profesorado interino y el profesorado de Religión.

Normativa aplicable

Requisitos

 • Edad: 67 años de edad, o 65 cuando se acrediten 38 años y 6 meses de cotización. La edad de Jubilación se aplicará de forma gradual.

TABLA

Año

Períodos cotizados

Edad exigida

2022

37 años y 6 meses o más

65 años

Menos de 37 años y 6 meses

66 años y 2 meses

2023

37 años y 9 meses o más

65 años

Menos de 37 años y 9 meses

66 años y 4 meses

2024

38 años o más

65 años

Menos de 38 años

66 años y 6 meses

2025

38 añosy 3 meses o más

65 años

Menos de 38 años y 3 meses

66 años y 8 meses

2026

38 añosy 3 meses o más

65 años

Menos de 38 años y 3 meses

66 años y 10 meses

2027

38 añosy 6 meses o más

66 años y 10 meses

Menos de 38 años y 6 meses

67 años


 • Periodo de cotización: Tener cubierto un período mínimo de cotización de quince años, de los cuales al menos dos deberán estar comprendidos dentro de los quince años inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.

Cálculo de la pensión

La cuantía de la pensión de jubilación se determinará aplicando a la base reguladora un porcentaje en función de los años cotizados. El porcentaje se establece en el 50% a los 15 años y aumenta por meses de cotización hasta llegar al 100% a la edad de jubilación.

Cuando se acceda a la pensión de jubilación a una edad superior, siempre que al cumplir esta edad se hubiera reunido el período mínimo de cotización, se reconocerá al interesado por cada año completo cotizado que transcurra desde que reunió los requisitos para acceder a esta pensión, un complemento económico que se abonará de alguna de las siguientes maneras, a elección del interesado:

 1. Un porcentaje adicional del 4 por ciento por cada año completo cotizado entre la fecha en que cumplió dicha edad y la del hacho causante de la pensión.
 2. Una cantidad a tanto alzado po5r cada año completo cotizado entre la fecha que cumplió dicha edad y la del hecho causante de la pensión, cuya cuantía vendrá determinada en función de los años de cotización acreditados en la primera de las fechas indicadas.
 3. Una combinación de las soluciones anteriores.

Base reguladora

La base reguladora de la pensión de jubilación será el cociente que resulte de dividir por trescientos cincuenta, las bases de cotización del interesado durante los trescientos meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante.


Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género:

“Las mujeres que hayan tenido uno o más hijos o hijas, y que sean beneficiarias de una pensión contributiva de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, tendrán derecho a un complemento por cada hijo o hija, debido a la incidencia que, con carácter general, tiene la brecha de género en el importe de las pensiones contributivas de la Seguridad social de las mujeres.”

 • En el supuesto de que ambos progenitores sean mujeres, se reconocerá a aquella que perciba la pensión de menor cuantía.
 • Los hombres pueden tener derecho al reconocimiento del complemento siempre que concurra alguno de los siguientes requisitos:
  1. Causar una pensión de viudedad, siempre que alguno de los hijos en común tenga derecho a percibir una pensión de orfandad.
  2. Causar una pensión contributiva de jubilación o incapacidad permanente y haber interrumpido su carrera profesional con ocasión del nacimiento o adopción, con arreglo a las siguientes condiciones, y siempre que la cuantía de su pensión sea inferior a la que corresponda a la mujer:
   1. En el supuesto de hijos nacidos o adoptados hasta el 31 de diciembre de 1994, tener más de 120 sin cotización entre los 9 meses anteriores al nacimiento y los 3 años siguientes, o entre la fecha de adopción y los 3 años siguientes.
   2. En el supuesto de hijos nacidos o adoptados desde el 1 de enero de 1995, que la suma de las bases de cotización de los 24 meses siguientes al nacimiento o adopción sea inferior, en más de un 15%, a la de los 24 meses inmediatamente anteriores.
 • Si los dos progenitores son hombres y se dan las condiciones anteriores en ambos, se reconocerá a aquel que perciba la pensión de menor cuantía.
 • La cuantía del complemento se fijará en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y el importe estará limitada a cuatro veces el importe mensual fijado por hijo. Para el año 2021 la cuantía es la siguiente:

Numero de hijos

Importe mensual

1

28€

2

56€

3

84€

4 o más

112€


 • No se reconocerá el derecho al complemento al padre o a la madre que haya sido privado de la patria potestad, o condenado por ejercer violencia contra los hijos o contra la mujer.
 • El complemento será satisfecho en catorce pagas.
 • El importe del complemento no será tenido en cuenta en la aplicación del límite máximo de pensiones.
 • No se tendrá derecho en los casos de jubilación parcial, hasta que se acceda a la jubilación plena.
 • Quienes estuvieran percibiendo el complemento anterior por aportación demográfica, continuarán percibiéndolo.
 • La percepción de ambos complementos es incompatible, pudiendo optar entre uno u otro.
 • Si un progenitor viene cobrando el complemento de maternidad por aportación demográfica, y el otro progenitor tiene derecho a cobrar el complemento para la reducción de la brecha de género, la cuantía que le sea reconocida se deducirá del complemento por maternidad.

Complemento de pensiones contributivas para la reducción de la brecha de género:

 • Edad: 2 años como máximo inferior a la ordinaria.

 • TABLA

  Año

  Períodos cotizados

  Edad exigida

  2022

  37 años y 6 meses o más

  65 años

  Menos de 37 años y 6 meses

  66 años y 2 meses

  2023

  37 años y 9 meses o más

  65 años

  Menos de 37 años y 9 meses

  66 años y 4 meses

  2024

  38 años o más

  65 años

  Menos de 38 años

  66 años y 6 meses

  2025

  38 añosy 3 meses o más

  65 años

  Menos de 38 años y 3 meses

  66 años y 8 meses

  2026

  38 añosy 3 meses o más

  65 años

  Menos de 38 años y 3 meses

  66 años y 10 meses

  A partir 2027

  38 años y 6 meses o más

  65 años

  Menos de 38 años y 6 meses

  67 años


 • Cotización: período mínimo de cotización efectiva de 35 años.
 • Una vez acreditados los requisitos generales y específicos de dicha modalidad de jubilación, el importe de la pensión a percibir ha de resultar superior a la cuantía de la pensión mínima que correspondería al interesado por su situación familiar al cumplimiento de los sesenta y cinco años de edad. En caso contrario, no se podrá acceder a esta fórmula de jubilación anticipada.

Cálculo de la pensión:

 • La pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada mes o fracción de mes que, en el momento del hecho causante, le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación, de los coeficientes que resultan del siguiente cuadro en función del período de cotización acreditado y los meses de anticipación (ver Tabla III):
Cálculo jubilación anticipada
 • Edad: 4 años como máximo inferior a la ordinaria.

 • TABLA

  Año

  Períodos cotizados

  Edad exigida

  2022

  37 años y 6 meses o más

  65 años

  Menos de 37 años y 6 meses

  66 años y 2 meses

  2023

  37 años y 9 meses o más

  65 años

  Menos de 37 años y 9 meses

  66 años y 4 meses

  2024

  38 años o más

  65 años

  Menos de 38 años

  66 años y 6 meses

  2025

  38 añosy 3 meses o más

  65 años

  Menos de 38 años y 3 meses

  66 años y 8 meses

  2026

  38 añosy 3 meses o más

  65 años

  Menos de 38 años y 3 meses

  66 años y 10 meses

  A partir 2027

  38 años y 6 meses o más

  65 años

  Menos de 38 años y 6 meses

  67 años


 • Cotización: período mínimo de cotización efectiva de 33 años.

Requisitos

 • Encontrarse inscrito en las oficinas de empleo como demandante de empleo durante un plazo de, al menos, seis meses inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud de la jubilación. Y Que el cese en el trabajo se haya producido por alguna de las causas siguientes:
 • 1.ª El despido colectivo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
 • 2.ª El despido por causas objetivas conforme al artículo 52 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
 • 3.ª La extinción del contrato por resolución judicial en los supuestos contemplados en el texto refundido de la Ley concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo.
 • 4.ª La muerte, jubilación o incapacidad del empresario individual, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o la extinción de la personalidad jurídica del contratante.
 • 5.ª La extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido en el artículo 51.7 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
 • 6.ª La extinción del contrato por voluntad del trabajador por las causas previstas en los artículos 40.1, 41.3 y 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
 • 7.ª La extinción del contrato por voluntad de la trabajadora por ser víctima de la violencia de género prevista en el artículo 49.1.m) de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Cuantía de la pensión

La pensión será objeto de reducción mediante la aplicación, por cada mes o fracción de mes que le falte al trabajador para cumplir la edad legal de jubilación, de los coeficientes que resultan del siguiente cuadro en función del período de cotización acreditado y los meses de anticipación(ver Tabla IV):


Cálculo jubilación anticipada involuntaria
Actualització i taula de les pensions de Classes Passives per al 2022
Catalunya 27 Ene, 2022 jubilacions

Les pensions de Classes Passives de l’Estat experimentaran al 2022, amb caràcter general, un increment del 2,5 %.


Jubilacions Retribucions Docents
Taula de pensions 2019
Catalunya 25 Ene, 2019

TAULA DE PENSIONS  2019


Jubilacions Retribucions