Afilia't Eleccions sindicals El defensor del profesor Formació Concurs de trasllats Oposicions Oferta d'ocupació pública Borse de treball


Comissions de servei

La comissió de serveis permet que un lloc de treball que hagi quedat vacant pugui cobrir-se, en cas d'urgent i d'inajornable necessitat, per un funcionari que reuneixi els requisits establerts per al seu exercici en la relació de llocs de treball.

Les comissions de serveis permet que un lloc de treball que hagi quedat vacant, pugui cobrir-se amb un funcionari que reuneixi els requisits establerts per al seu acompliment en la relació de llocs de treball.

Las comisiones de servicios de los funcionarios del Estado están reguladas en el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado.

Les comissions de serveis sempre tenen una durada d'un curs escolar i pot prorrogar-se durant un altre any més si la plaça no ha estat coberta amb caràcter definitiu per algun funcionari, sigui el que l'ocupava en comissió de serveis o qualsevol un altre.

Amb caràcter extraordinari, les Administracions educatives podran destinar en comissió de serveis a llocs del seu àmbit de gestió al personal funcionari de carrera depenent d'una altra Administració educativa, sempre que comptin amb l'autorització de la mateixa i compleixin els requisits per als llocs de treball que s’ha d'ocupar.

La data d'inici de presa de possessió d'aquestes comissions es farà coincidir amb la qual l'Administració educativa que concedeix la comissió hagi establert per a la incorporació als seus centres, en ocasió del començament del curs, als professors que hagin obtingut nova destinació en el mateix.

Les comissions de servei que es concedeixin a les funcionàries i funcionaris als quals es refereix aquest Reial decret, no podrà excedir del començament del curs escolar següent a aquell en el qual es concedeixin.

Les comissions de serveis es classifiquen en modalitats, tipus i subtipus. En concret, les modalitats són les següents:

  1. Comissions de serveis de caràcter docent. Tindran per objecte garantir el funcionament dels centres, el desenvolupament de programes educatius o altres supòsits en centres públics.
  2. Comissions de serveis de caràcter humanitari. Podran sol·licitar-se quan existeixin raons de conciliació de la vida familiar i laboral, malaltia pròpia o de familiar, conflicte al centre o adaptació del lloc.
  3. Comissions de serveis de caràcter general. Es consideren com a tals les comissions de servei que no s'incloguin en cap dels supòsits anteriors.

 

Tipus i subtipus

S'estableixen els següents tipus i subtipus, de comissions de serveis de caràcter docent:

  1. Funcionament dels centres: Directors de centres, Resta d'òrgans unipersonals de govern (secretari, cap d'estudis, cap d'estudis adjunt), Seccions bilingüe, Cicles de FP, Educació d'Adults, Escola Llar, Aula Hospitalària.
  2. Col·laboració en la realització de programes educatius: Atenció Educativa Preferent, Educació Compensatòria, Orientació, Pla “Avanza”, Projectes educatius.

S'estableixen els següents tipus i subtipus, de comissions de serveis de caràcter humanitari:

  1. Conciliació de la vida familiar i laboral.
  2. Malaltia pròpia.
  3. Malaltia greu d'un familiar.
  4. Conflicte greu al centre.
  5. Adaptació de lloc de treball
Termini de presentació obert Termini de presentació tancat Convocatòria actualitzada
Destinacions provisionals per al curs 2024-2025
Catalunya 24 Abr, 2024 adjudicacions-provisionals

Termini presentació sol.licituds del Personal funcionari de carrera, del Personal seleccionat en el concurs oposició extraordinari i del Personal funcionari de carrera d'altres comunitats autònomes: del 24 d'abril al 8 de maig.


Adjudicacions Funcionaris Comissions de serveis
Comissions de Serveis
Catalunya 09 May, 2023 comissió-de-serveis

Personal funcionari de carrera d'altres comunitats autònomes


Comissions de serveis Funcionaris ANPE Informa
Concurs de Mèrits per a llocs de treball vacants a l’IOC en comissió de serveis
Catalunya 21 Feb, 2023 ioc

El termini de presentació de la sol·licitud és de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació al DOGC.


Concurso de méritos Comissions de serveis Docents
Concurs de mèrits per a la provisió de vacants a l’IOC en comissió de serveis
Catalunya 03 Feb, 2022 ioc

El termini de presentació de la sol·licitud és de quinze dies hàbils comptadors a partir de l'endemà que es publiqui aquesta Resolució de convocatòria al DOGC


Concursos Convocatòries específiques Comissions de serveis
Adjudicacions d'estiu Funcionaris de carrera. Comissions de Servei
Catalunya 28 May, 2019 adjudicaciones

Presentació de sol·licituds: del 28 de maig al 6 de juny de 2019


Adjudicacions Funcionaris Comissions de serveis